Skip to content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

Hur kan jag se om en projektledare är certifierad?

IPMA har en databas över certifierade projektledare, som uppdateras varje kvartal. Gå till: https://www.ipma.world/individuals/certification/database-of-certified-professionals/

Vem bedömer kandidaterna och genomför IPMA certifieringar?

Varje bedömning görs av två oberoende assessorer som båda är skickliga projekt-, program- och eller portföljförvaltare samt utbildade IPMA assessorer. Assessorerna arbetar enligt en detaljerad uppsättning regler och riktlinjer som täcker hela certifieringsprocessen och bedömningen av kandidater.

Vilken är Svenskt Projektforums relation till IPMA?

Svenskt Projektforum är medlem i IPMA – International Projectmanagement Association –  och är exklusiv leverantör av IPMA certifieringar i Sverige.

Hur skiljer sig IPMA’s certifiering från andra certifieringar?

IPMA’s certifieringsprogram är mer avancerad och använder inte bara prov för att testa kortsiktig teoretisk kunskap, utan använder professionella bedömare – assessorer –  för att utvärdera individens kompetens. De kompetenser vi utvärderar går utöver tekniska områden som  tex kostnad, tid och risk för att inkludera mjuka färdigheter som ledarskap, självkontroll och integritet. Vi utvärderar också varje kandidats förståelse av sammanhanget i deras arbete, såsom strategi, design, styrning och kultur.

Varför finns det olika certifieringsnivåer?

Våra nivåer motsvarar de specifika kraven i specifika roller. Våra certifieringar stämmer överens med de roller du faktiskt fyller i din organisations projekt-, program- och portföljer samt en inträdesnivå D-nivå, som är en certifiering för nybörjare, utövare i andra discipliner i projekt eller då du ännu inte kommit upp i de erfarenhetskrav för högre nivåer.

Hur är resultatet utformat?

Du får besked om du är godkänd eller icke-godkänd, samt feedback om styrkor och svagheter.

Vad gör jag om jag är missnöjd mitt resultat?

Kandidater som är missnöjda med ett certifieringsbeslut kan du överklaga det beslutet. Överklagan ska göras skriftligt inom 30 arbetsdagar från beslutet, av den person som beslutet avser. Skäl för överklagan ska anges. Överklagandet skickas till certifieringskansliet. Överklagan kommer att behandlas av Svenskt Projektforums överklagandenämnd. Nämndens beslut meddelas dig av certifieringskansliet.

Tillkommer det några kostnader?

Vi erbjuder öppna certifieringsomgångar på alla nivåer i Malmö, Göteborg och Stockholm, eventuella resor och uppehälle ingår inte i priset för certifieringen. Om du inte klarar kraven i någon av etapperna kan du mot en avgift göra om etappen (gäller ej momentet Ansökan/ Självutvärdeering). Om du av någon anledning pausar din certifiering kan du mot en avgift starta i en senare omgång – om det sker inom 18 månader från det att du startat din certifieringsprocess.

Vi kan erbjuda organisationsspecifika omgångar om ni är fler i samma organisation. Kontakta Svenskt Projektforum på certifiering@projektforum,se

Hur länge är ett certifikat giltigt?

Certifikatet är giltigt i fem år. Vi erbjuder Re-certifiering på A, B , C och D-nivå.  Anmälan behöver ske inom 6 månader – då ditt certifikat går ut.

När ni uppdaterade ramverket under 2017, vad händer med mitt certifikat som jag tagit innan dess?

Alla utfärdade certifikat har samma värde och är giltiga i 5 år.

Back To Top