Skip to content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

Årsmöte 2015

  • 14apr

15:00 - 19:30


Plats
Myntkabinettet


Den 14 april arrangerar vi Svenskt Projektforums årsmöte. I vanlig ordning ses vi på Myntkabinettet i Gamla Stan i Stockholm och bjuder på västerbottenpaj och annat gott efter mötet.

Tid: 15:00 – 18:00

Programpunkter
14:30 Registrering
15.00-16.00 Seminarium – SIK ett Skandinaviskt Kompetensprojekt som fått flera spin-offer
16.00-18.00 Årsmöte
Efterföljande mat och mingel.

SVENSKT PROJEKTFORUMS ÅRSMÖTE 2015

Programpunkter

§1 Årsmötets öppnande
§2 Val av mötesordförande
§3 Val av mötessekreterare
§4 Två justerare– tillika rösträknare – att tillsammans med
§5 Fråga om mötets stadgeenliga utlysande
§6 Föredragande av styrelsens verksamhetsberättelse för föregående år
§7 Föredragande av styrelsens ekonomiska rapporter
§8 Revisorernas berättelse
§9 Fastställande av föregående års resultat- och balansräkning
§10 Frågan om styrelsens ansvarsfrihet
§11 Styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget för innevarande år
§12 Fastställande av verksamhetsplan och budget för innevarande år
§13 Fastställande av medlemsavgift för nästkommande år
§14 Val av ordförande för föreningen för en tid av ett år
§15 Val av ledamöter till styrelsen för en tid av två år
§16 Eventuella fyllnadsval till styrelsen
§17 Val av suppleanter till styrelsen för en tid av ett år
§18 Val av revisorer och revisorsuppleanter för en tid av ett år
§19 Val av valberedning, ordinarie och suppleanter för en tid av ett år
§20 Behandling av styrelsens ärenden
§21 Behandling av medlemmarnas motioner och ärenden
§22 Årsmötets avslutande

 

Logga in och hämta dokument till årsmötet (bara för medlemmar)

Back To Top