Skip to content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

Svenskt Projektforum har börjat arbeta med modellen Project Excellence Baseline (PEB) som IPMA International Project Management Association har tagit fram globalt.

Genom PEP (Project Excellence Preparation) som en praktisk nordisk tillämpning av PEB kan man bedöma hur bra ett projekt är och genom utvärderingar vid olika faser under projektets gång kunna arbeta med ständiga förbättringar. Utvärderingen görs inom olika områden av projektet, så man får underlag för att veta var man ska sätta in åtgärder för förbättringar.

Svenskt Projektforum arbetar för att göra projektarbete effektivare, mer lönsamma och skapa värde för företag och organisationer. Modellen är ett steg på vägen enligt Projektforums vision att bidra till ett bättre projektsverige.

Man räknar med att mellan 35 och 40 procent av BNP bedrivs i olika former av projekt. För Sveriges del blir det mer än 1 200 miljarder kronor per år. Om vi betänker att endast cirka 1/3 av alla projekt blir riktigt lyckade, så inser vi vilken stor potential det finns om vi lyckas förbättra projekten bara med några procentenheter.

Project Excellence Baseline har utvecklats under 15 år och använts framför allt för att utse vinnare till IPMAs pris Project Excellence Award. Det som gör modellen extra intressant är att den är holistisk och att den är användbar inom olika branscher. Det gör att man kan dra lärdom av hur andra branscher hanterar de problem som man kanske har svårt att hantera i sin egen bransch.

PEP innehåller 20 olika bedömningsområden med cirka 15 olika frågeställningar inom varje område. En fullständig genomlysning innehåller 2-300 frågor. Det kan synas omfattande, men PEP metoden och arbetssättet gör att det kan genomföras stegvis med begränsade resurser och ger ett mycket bra svar på de flesta frågor.

Metoden bygger på att göra utvärderingar minst tre gånger under projektets livslängd. Någon gång i början, ungefär när man kommit halvvägs och i slutet av projektet. Då får man en bra bild av vilka förbättringsområden som finns och har en chans att göra något åt detta för att förbättra projektet. Det finns exempel på att man på detta sätt uppnått anmärkningsvärda förbättringar under projektets gång.

Det finns naturligtvis en rad intressenter till ett projekt som kan dra nytta av en modell som PEP. Alltifrån de som är intressenter i projekten, kanske främst företag och organisationer, men naturligtvis också andra intressenter, partners, leverantörer och så vidare.

Vill du veta mer så kontakta gärna Svenskt Projektforums ordförande Rolf Berndtson på tel 070-514 20 18 eller mejl rolf.berndtson@projektforum.se.

Project Excellence

Back To Top