Skip to content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

5 färdigheter som innovativa ledare har gemensamt

Innovation är avgörande i en kunskapsekonomi – att driva tillväxt, nya produkter och nya metoder för att leverera värde till kunderna. Enligt PwC:s studie om global innovation från 2015 spenderar amerikanska företag 145 miljarder dollar på forskning och utveckling varje år. Och ändå, trots dess betydelse, är innovation en svår egenskap att odla både hos ledare och i organisationer. I Conference Boards 2015 CEO Challenge-studie rankade 943 vd:ar ”humankapital” och ”innovation” som sina två främsta långsiktiga utmaningar för att driva affärstillväxt. Detta är en viktig talangutmaning för de flesta organisationer, och en talangklyfta som måste täppas till, med början i toppen.

XBInsight har samlat in kompetensdata om nästan 5 000 ledare inom en mängd olika branscher. Analyser gjordes för att identifiera de kompetenser som innovativa ledare delar. De fem främsta kompetenserna som hittades i vår forskning beskrivs nedan, inklusive deras motsvarande beteenden.

Hantera risker

Innovativa ledare fick 25 % högre poäng än sina icke-innovativa motsvarigheter när det gäller riskhantering. Innovativa ledare är djärva när det gäller att experimentera med nya tillvägagångssätt. De kommer dock att vidta rimliga åtgärder när potentiellt negativa konsekvenser förväntas. När risker uppstår utvecklar de planer för att minimera risken och identifiera var den behövs mest.

För att utveckla bättre riskhanteringsbeteenden:

 • Lista minst åtta idéer för nya initiativ. Jämför bästa praxis för var och en och identifiera fem affärsmöjligheter som kan implementeras omedelbart inom organisationen.
 • Identifiera, dokumentera och planera för risker som en del av att utveckla strategiska alternativ.
 • Ändra ditt tillvägagångssätt från att tänka igenom saker noggrant till att komma igång utan att veta alla svar och justera efter behov.
 • Sätt en tidsgräns för att analysera en viss situation för att undvika att tänka för mycket på beslut.
 • Stanna upp och titta på nedåtrisken i varje beslut. Om du kan leva med konsekvenserna av ett beslut, sluta då analysera och gå vidare och fatta beslutet.

Visa nyfikenhet

Innovativa ledare fick också högre poäng när det gäller att visa nyfikenhet. De uppvisar en underliggande nyfikenhet och önskan att veta mer. Dessa ledare kommer aktivt att ta initiativ till att lära sig ny information, vilket visar engagemang och lojalitet mot företagets mål. Att hålla sina färdigheter och kunskaper aktuella ger dem den konkurrensfördel de behöver för att leda effektivt, och stimulerar också nya sätt att tänka hos andra arbetstagare.

För att utveckla och visa nyfikenhet:

 • Utvärdera sina nuvarande kunskaper och färdigheter. Undersök hur dessa färdigheter kommer att bidra till att uppnå långsiktiga mål. Identifiera vilka andra färdigheter eller kunskaper som skulle föra dig i den här riktningen.
 • Skapa en inlärningsmiljö eller gemenskap för att uppmuntra det fria flödet av ny kunskap och nya perspektiv.
 • Stimulera nytänkande genom att undersöka misstag och motgångar som möjligheter att lära sig. Misstag får dig att titta inåt och tänka på dina begränsningar. Genom att studera dina beteendemönster kan du känna igen och korrigera dina beteenden som upprepade gånger resulterar i
 • misstag, felberäkningar eller feltolkning av en situation.
 • Ta dig tid för utvecklande aktiviteter, som att ta lektioner och delta i workshops.

Led modigt

Innovativa ledare är proaktiva och leder med självförtroende och auktoritet. De vänder tuffa omständigheter till utmärkta tillfällen att visa sin beslutsamhet och ta ansvar för svåra beslut.  Dessa ledare kommer säkerligen att engagera och behålla publikens uppmärksamhet i möten och diskussioner med höga insatser, och de undviker inte konflikter och meningsskiljaktigheter.

För att leda modigare behöver följande beteenden utvecklas:

 • När du står inför ett svårt beslut, överväg alternativen, identifiera och konfrontera risker och förbered dig på att hantera andra människors reaktioner.
 • Leta efter en möjlighet att dela dina känslor och åsikter med
 • tydlighet och övertygelse, trots allt motstånd du kan uppleva.
 • Tänk på skillnaden mellan att vara bestämd och att vara aggressiv. Identifiera situationer eller personer som faller inom båda kategorierna. Tricket för att vara bestämd är att dela med sig av sina åsikter, men inte att tvinga fram dem. Bestämda ledare är effektiva eftersom de letar efter win-win-lösningar och visar respekt för andra (även när de inte håller med).
 • Lär dig att känna igen och uppskatta ledaregenskaper hos andra såväl som hos dig själv.

Ta vara på möjligheter

Innovativa ledare fick högre poäng när det gäller att ta vara på möjligheter. De är proaktiva och tar initiativ och ägarskap för att lyckas. De förutser potentiella hinder innan de vidtar åtgärder, men undviker överanalys. De strävar efter personlig prestation och kan arbeta självständigt under längre perioder med minimalt stöd. De kan också snabbt ändra riktning för att dra nytta av nya möjligheter när de dyker upp.

För att bli skickligare på att ta vara på möjligheter måste:

 • Undersök motgångar och problem relaterade till att skapa nya möjligheter och konkurrensstrategier inom ditt eget företag. Lär dig att se fördelar i föränderliga situationer och ny utveckling. En ledare måste till exempel utvärdera kapaciteten hos sitt nuvarande projektleveransteam och överväga om ytterligare resurser kommer att krävas för att uppfylla alla mål, förväntningar och tidslinjer.
 • Tänk på tidigare möjligheter som du tackade nej till. Vad har dessa möjligheter gemensamt? Vad var det som skrämde dig med dem?
 • Kom ihåg att du inte behöver ta dig an möjligheter ensam. Gör det till en gemensam insats genom att be uppskattade medarbetare att hjälpa dig.

Behåll ett strategiskt affärsperspektiv

Slutligen visade vår forskning att innovativa ledare får högre poäng när det gäller att upprätthålla ett strategiskt affärsperspektiv. Dessa ledare visar en stor förståelse för branschtrender och deras konsekvenser för organisationen. De förstår grundligt verksamheten, marknaden och kundbasen och är skickliga på att identifiera strategiska möjligheter eller hot för verksamheten. De deltar aktivt i samhälls-, bransch- och ledarskapsorganisationer för att förstå den yttre miljön och har en förmåga att formulera övertygande tillvägagångssätt för att föra sin verksamhet framåt.

För att utveckla ett strategiskt affärsperspektiv bör man:

 • Skapa och/eller delta i en tvärfunktionell kommitté.
 • Utför en kunskapsbaserad SWOT-analys (styrkor, svagheter, möjligheter och hot) och jämför din organisations kunskap med konkurrenternas och med den kunskap som krävs för att genomföra organisationens egen strategi.
 • I stället för att acceptera de inlärningsmöjligheter som råkar uppstå kan du försöka iscensätta aktiviteter som breddar lärandet inom områden som anses vara strategiska. Börja med att definiera vad din organisation vet om konkurrensmässigt viktiga faktorer (t.ex. varför köper kunderna din produkt eller tjänst?). Skapa proaktivt inlärningsmöjligheter kring dessa faktorer.
 • Involvera människor i hela organisationen i den strategiska planeringsprocessen.
 • Utveckla en flerårig strategi som innehåller steg för dig och din personal att ta för att få verksamheten att växa. Analysera var dina framgångar har varit och hur de kommer att tillämpas på troliga framtida trender.

Det finns en kompetens där innovativa ledare presterar sämre än mindre innovativa ledare – att upprätthålla ordning och noggrannhet. Av denna anledning måste organisationer komplettera innovationsinitiativ med personer som är starka inom projektledning, eller tillhandahålla verktyg och utbildning för att hjälpa innovatörerna att hantera detaljerna mer effektivt.

Våra data tyder också på att en stark kundorientering är en utgångspunkt för att bygga ett strategiskt marknadsperspektiv hos ledare.  Identifiera anställda i början av karriären som konsekvent tar hänsyn till kundperspektivet när de fattar beslut. Dessa personer kan vara framtida innovatörer. Att exponera dessa kundcentrerade medarbetare för strategiska projekt och för arbete som berör kundupplevelsen under hela livscykeln kommer att förbereda dem för att bli framtida innovatörer.

Uppgifterna tyder på att de mest innovativa inte ignorerar risker – de hanterar dem. Dessa ledare förutser vad som kan gå fel utan att bli instängda. De är nyfikna och de tar vara på tydliga möjligheter och balanserar utforskning med att vara opportunistiska. De som är mest benägna att leda innovation är drivande, inflytelserika individer som inte är rädda för att vara självsäkra, oberoende och framför allt nyfikna.

 

Källa: Harvard Business Review

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail

Svenskt Projektforum

Back To Top