Skip to content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

Coaching bidrar till framgångsrika projekt

Projekt består av människor som ska leverera ett resultat. Projektledaren ansvarar för att på ett effektivt sätt nå projektets mål. I projektledarskapet krävs en förmåga att bygga ett team som kan samarbeta och nyttja sin fulla kompetens och kapacitet. Från coaching kan projektledaren hämta inspiration och konkreta verktyg för att bygga sitt team, frigöra potential hos projektmedarbetarna och på så sätt bidra till ett lyckat projekt.

Vad är ett lyckat projekt?

Ett lyckat projekt handlar om att två parter är nöjda – kunden och leverantören. Vi ser att kunden är nöjd när vi levererar ett användbart resultat som bidrar till uppsatta effektmål. Leverantören är nöjd när projektorganisationen känner att man levererat det kunden behöver, att arbetet har präglats av effektivitet samt att genomförandet inneburit att alla inom projektet har utvecklats och haft ett stimulerande och roligt projektarbete. Projekt innebär att bidra till en förändring och projektarbetet karakteriseras av engångskaraktär, att vi gör något nytt. För att uppnå lyckade projekt krävs det att människor vågar göra nya saker, gå utanför den s k komfortzonen. För att få människor att våga göra nya saker, ser vi att coaching är en del av projektledarskapet. Vi menar att coaching behövs i vårt projektledarskap.

Vad är coaching?

Coaching är en målstyrd process för att främja utveckling och frigöra människors potential. Det finns minst 25% dold potential hos människor, grupper och organisationer. Alla känner dock inte till sin dolda potential eller vågar inte utnyttja hela sin fulla potential. Många är rädda för att misslyckas och väljer därmed att inte försöka alls. Frågan är hur vi kan komma åt denna dolda potential för att människor ska vilja prestera mer och på så sätt må bra och även kunna nå framgång med det de gör. Vi kan möta coaching i olika förklädnader. Som en profession i vilken coachen är utbildad, får en ersättning samt att individen själv har initierat coaching. Det finns ett förutbestämt mål och bestämt antal möten samt att coachen efterlever fullständig sekretess.

Vi möter också coaching i idrotten, där den handlar om vägledning. Idrottscoachen är mer av en instruktör. I olika TV-program kan vi möta coaching i form av hälsocoacher som ska hjälpa människor till välmående, viktminskning och bättre kost. Likaså finanscoacher som ska hjälpa till att reda ut olika ekonomiska dilemman. I denna form ger coachen en mängd råd för att individen ska uppnå resultat. Ibland förväxlas mentorskap med coaching. Mentorskap innebär att mentorn delger sin expertis och ger råd utifrån sitt specialistområde. Coachen är inte en rådgivare, utan ställer frågor och låter svaren och lösning komma från individen själv. Ordet ”coach” kommer från engelskan och betyder vagn eller turistbuss. Coach är en metafor för något(n) som transporterar människor till en önskad plats. Coaching betyder med andra ord att utgå från ett nuläge där individen befinner sig, till att uppnå ett önskat läge för individen. Att ta sig från ett nuläge till ett önskat läge innebär en förändring och att göra skillnad.

[faktaruta]

Anna Burack och Monica Petersson arbetar som PPSkonsulter på Tieto PPS. De stöttar organisationer i att utveckla sin projektverksamhet, såväl som att de ger olika typer av stöd till enskilda projekt.

anna.burack@tieto.com
monica.petersson@tieto.com

[/faktaruta]

Olika verktyg inom coaching

I coaching använder coachen olika områden, s k kärnkompetenser. Dessa kärnkompetenser är satta enligt globala standarder av globala coachingorganisationer. Syftet med de verktyg, som coachen arbetar med, är att främja utveckling, frigöra potential och bidra till förändring hos individen.

Några av de områden som coachen arbetar med och som projektledaren kan använda i sitt ledarskap:

  • Närvaro: Vara närvarande. Lyssna och lita på sin intuition. Visa trygghet när starka känslor kommer upp. Förmåga att fånga individens språk.
  • Aktivt lyssnande: Fokusera på vad individen säger. Urskilja hur individens ord, röst, kroppsspråk harmonierar. Värdera inte. Spegla, omformulera, upprepa, summera för klarhet & förståelse.
  • Kraftfulla frågor: Skapa upptäckt, insikt och handling. Utmana och ifrågasätta. Vara nyfiken. Öppna frågor som startar med Vad, Var, När, Hur.
  • Direkt kommunikation: Är klar, uttrycksfull och ärlig. Ge återkoppling på ett konstruktivt sätt.
  • Skapa medvetenhet: Skapa upptäckande. Väcka intresse för att undersöka. Identifiera underliggande bekymmer. Klargöra skillnader mellan fakta och känslor. Identifiera styrkor.
  • Utforma handlingar: Skapa åtgärder och åtaganden. Hjälpa att definiera vad som behöver göras. Få individen att ta eget ansvar för sitt åtagande.
  • Planera och sätta mål: Sätta mål. Skapa och utveckla en plan. Etablera personligt åtagande.
  • Hantera framsteg: Uppmärksamma vad som är viktigt. Begärande av agerande. Uppföljning. Hålla individen ansvarig för åtagande och tidsramar.

Lämpliga situationer för coaching i projektledarskapet

Att ha rollen som projektledare innebär inte att vara en fullfjädrad coach, utan snarare att inta ett coachande förhållningssätt när situationen är lämplig. Som t ex när vi etablerar åtaganden med våra projektmedarbetare, detaljplanerar det operativa arbetet på individnivå samt följer upp vår detaljplanering. Likaså vid arbetsmöten och projektmöten, då vi t ex behöver lyfta fram en individ för att den ska komma till tals eller bemöta vår grupp med kraftfulla frågor eller tillämpa ett aktivt lyssnande. Genom att projektledaren stöttar och utmanar med ett coachande förhållningssätt, bidrar det till effektiva och trygga projektmedarbetare som vill prestera och våga mer. Projektledaren arbetar med att projektmedarbetarna ska känna sig delaktiga, engagerade och ansvarstagande och detta bidrar till ett ökat välmående. Genom att tillsammans med välmående och effektiva projektmedarbetare driva ett projekt i hamn får vi en nöjd kund och samtidigt en nöjd leverantör. Vi kan därmed konstatera att coaching bidrar till framgångsrika projekt genom att projektledaren använder ett coachande förhållningssätt.

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail

Svenskt Projektforum

Back To Top