Skip to content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

Grattis Projektakademien 25 år!

1968 bildades i Sverige en av de första intresseföreningarna för projektledare i världen. Föreningen fick namnet Nätplan vilket väl beskriver den dåtida inriktningen – dvs samverkan kring och utveckling av planeringsverktyg. I takt med den starka utvecklingen av projektfältet mot en mer generell och multidisciplinär företeelse ändrades föreningens namn från Nätplan till Projektplan för att numera heta Svenskt Projektforum.

Trots Svenskt Projektforums arbete med att vidareutveckla projektledning och projektmetodik så fanns det i början av 1990-talet behov av nya, kompletterande, insatser. Man upplevde att förmågan att genomföra effektiva projekt saknades i ledningarna för näringsliv och offentlig förvaltning. Inte heller forskningen inom projektområdet hade kommit igång, i praktiken saknades den helt. Samtidigt utvecklades den svenska ekonomin snabbt i riktning mot ett allt större inslag av projektarbete och projektintensiva organisationsformer.

I avsikt att aktivt initiera och stödja vetenskaplig forskning och utveckling av projektkunskap och kompetens bildades i september 1994 Svenska ProjektAkademien, världens första projektakademi. Det konstituerande mötet hölls den 30 november 1994 och det första årsmötet den 15 mars 1995. Till Akademiens första styrelse (Högsta Beslutande Organ) valdes Jan Odhnoff, Kungliga Tekniska Högskolan (ordförande), Catarina Meland, Ericsson (vice ordförande), Torbjörn Wenell, Wenell Management (sekreterare), Olle Broman, Svensk Kärnbränslehantering (skattmästare) samt Göran Richert, Volvo Personvagnar (skattmästare). Inriktningen var att akademien skulle bestå av 31 handplockade ledamöter, en tredjedel av vardera ledande projektforskare, företagsrepresentanter i form av projektkontorschefer och framstående projektledare samt aktiva konsulter inom området.

Svenska ProjektAkademien har till uppgift att främja utveckling och tillämpning av projektarbetsformen i svenskt arbetsliv. Akademien är en mötesplats för yrkesverksamma personer med hög kompetens inom projektområdet. Ledamöterna, som är tekniker, ekonomer, beteendevetare
och humanister från näringsliv, offentlig förvaltning, organisationer, universitet och högskolor är invalda på deras meriter inom projektområdet och ett långsiktigt intresse. Akademien arbetar för utveckling och
förnyelse i projektledning och övergripande styrning av projektverksamhet (project governance). Akademien följer kunskapsutvecklingen inom området och uppmuntrar till en mångsidig dialog kring forskningsrön och dess tillämpbarhet. Akademien stimulerar till initiativ inom forskning och utveckling, framförallt i samarbete mellan
akademin (högskolor, universitet), offentlig förvaltning och näringsliv.

Sedan 1995 delar Svenska ProjektAkademien ut utmärkelsen Årets projektledare till personer som gjort utomordentliga projektledargärningar.

GRATTIS önskar vi på Svenskt Projektforum! Läs mer om akademien på www.projektakademien.se

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail

pia.lundgren@projektforum.se

Back To Top