Skip to content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

Kollaborativ e-lärande i projektledning

Woman at computer
Många projekts vardag handlar om att hantera utmaningar över geografiska avstånd och tidszoner tillsammans med kollegor som man sällan eller aldrig träffar. Forskning visar att mer än hälften av virtuella team inte lyckas nå sina strategiska eller operativa mål. De största utmaningarna handlar om kommunikation, samarbete och förtroende.

Förra året gjorde jag en studie som bekräftar ovanstående påståenden. Studien pekar på att kommunikation och mellanmänsklig förmåga är de bästa faktorerna för att förutsäga ett virtuellt teams resultat. Samtidigt ser vi också en ökad trend i samhället i användandet av sociala medier såsom Facebook, bloggar och chat-funktioner.

Gamification i projektledarutbilding
Projektledarutbildningar genomförs idag till största delen i klassrumsmiljö. Trender inom spelvärlden har inspirerat med metoder såsom simulering genom gemensamt lösande av olika fallstudier, datorstödd simulering, eller ”gamification” av de olika utbildningsmomenten. Mer och mer ser vi dock en trend i att också genomföra utbildningar i form av e-lärande där deltagarna kan genomgå projektledarutbildningar i sin egen takt och var som helst, ibland tillsammans med en distanscoach i bakgrunden.

PC och bordEn av de stora fördelarna med denna typ av utbildningar är just flexibiliteten i tid och rum. Men trots att allt fler projekt bedrivs virtuellt så finns det i dag få utbildningar som tränar projektmedarbetare i att samarbeta över tid och rum. I en mer omfattande studie som tittade på utbildningar för virtuella team kunde man konstatera att över 60 procent av de tillfrågade inte hade fått någon specifik utbildning för att kunna leda eller arbeta i virtuella projekt. De flesta utbildningarna genomfördes i klassrumsmiljö och handlade ofta om att hantera den tekniska miljön såsom telekonferenser.

Men hur kan man då träna samarbete och kommunikation i virtuella projektgrupper? I så kallat kollaborativt e-lärande möjliggörs flexibiliteten i e-lärandet samtidigt som interaktion och samarbete integreras. Kollaborativt kommer från engelskan collaboration som betyder samarbete.

Hur fungerar då kollaborativt e-lärande?
Med hjälp av den kollaborativa e-lärande-plattformen PM Teamwork kan man visa hur denna typ av lärande fungerar. Plattformen tillåter en grupp av deltagare att arbeta tillsammans med att lösa en fallstudie i form av ett projekt under ledning av en erfaren distanscoach.

Fallet beskrivs först i detalj. gruppen , som kan bestå av ett projektteam eller deltagare i en utbildningsgrupp, ska sedan lösa ett antal uppgifter tillsammans. I bakgrunden finns teori som deltagarna har tillgång till. Alla svar och lösningar från enskilda deltagare är publika och kan diskuteras eller valideras av de andra deltagarna. En chat- respektive blogg-funktion tillåter deltagarna att diskutera och argumentera för den lösning de tycker är den rätta. Deltagarna kan arbeta asynkront, det vill säga de behöver inte vara inloggade samtidigt. Distans-coachen övervakar deltagarnas arbete och ger stöd och support, men kan också leda deltagarna på rätt väg eller utmana dem.

Lärande i socialt sammanhang
Ur ett pedagogiskt perspektiv är denna form av utbildning mycket intressant. Lärande sker ofta i ett socialt sammanhang och ny kunskap skapas då personer interagerar och utbyter information och erfarenheter. För att optimalt lärande ska ske så finns en rad principer vid design av utbildningar. Dessa principer handlar till exempel om att förankra lärandet till ett större sammanhang. Lärandemiljön ska återspegla komplexiteten i verkligheten och samtidigt stödja och utmana deltagarnas tänkande, eller att uppmuntra deltagarna att testa nya perspektiv och idéer med varandra.
[faktaruta]Marie Langenfeld
Text: Marie Langenfeld arbetar som projektledare och organisationskonsult och är medgrundare av LC2 AB – Learning Consulting Coaching AB. [/faktaruta]Fördelarna med kollaborativt e-lärande är en högre effektivitet, högre motivation och ökad inlärningseffekt. De första studierna och utvärderingarna av kollaborativt e-lärande visar att inlärningseffekten är flera gånger högre jämfört med utbildning i klassrum, läsning eller användning av audiovisuella verktyg.

Fördelarna med ett kollaborativt e-lärande är att det sparar tid jämfört med en traditionell utbildning, att varje deltagare kan få bibehålla fördelarna med e-lärande och själv bestämma tid och plats för lärandet, samt att deltagarna får en möjlighet att själva uppleva ett projekt under en begränsad tid och träna beslutsfattande och samarbete under tidspress. Allt i en lärandemiljö som upplevs som realistisk och verklighetsnära.

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail

Svenskt Projektforum

Back To Top