Skip to content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

Lean principles – en väg inom projektledning till ett ständigt förbättringsarbete?

Studie av Diana Chronéer och Fredrik Backlund, Luleå Tekniska Universitet, avd Industriell Ekonomi
Studie av Diana Chronéer och Fredrik Backlund, Luleå Tekniska Universitet, avd Industriell Ekonomi

Många organisationer använder sig av projektformen för att genomföra större förändrings- eller utvecklingsinitiativ. Som forskningsområde är projektledning relativt moget, men fortsätter kontinuerligt att utvecklas utifrån nya utmaningar, t ex ökad andel komplexa projekt liksom allt hårdare krav på tids- och kostnadsramar. Trots att projektformen är vanligt förekommande är det likväl en stor andel projekt som i olika grad misslyckas. Detta tyder på att projektbaserade organisationer inte i tillräcklig utsträckning lär sig från tidigare erfarenheter och genomför ett kontinuerligt förbättringsarbete.

”Lean thinking” är ett kvalitetskoncept som utvecklats utifrån studier av tillverkning och produktion inom bilindustrin, främst Toyotas Produktionssystem TPS, som också vanligen benämns Lean produktion. Detta koncept beskrivs bl a i form av olika värderingar och principer, som gemensamt bidrar till en lärande organisation och ett kontinuerligt förbättringsarbete. Lean-konceptet har spritt sig till många branscher och tillämpningsområden, bl a projektledning. Om lean-principer kan stödja en projektverksamhet för att uppnå en lärande organisation och ständiga förbättringar, har inte dock inte studerats tidigare. Utifrån ovanstående resonemang har en studie genomförts av tre svenska projektorganisationer med fokus på anläggningsprojekt och med inriktning på ständigt förbättringsarbete och lärande organisation. Nio intervjuer har genomförts med projektledare och/eller projektchefer. Jämförelse har gjorts mellan nuvarande arbetssätt och tillämpning av 14 lean-principer, dock med en viss justering för att bättre passa projektmiljö.

[faktaruta] Diana Chronéer är forskare och lärare inom industriell logistik, med innovationer och projektledning som forskningsområde, särskilt mot processindustri. diana.chroneer@ ltu.se Fredrik Backlund är forskare och lärare inom kvalitetsteknik, med förbättringsarbete och projektledning som forskningsområde. Båda tillhör Avdelningen för industriell ekonomi, luleå tekniska universitet. fredrik.backlund@ltu.se
[/faktaruta]

Samtliga respondenter i studien anser att kontinuerligt förbättringsarbete och att bli en lärande organisation är viktigt för projektverksamheten, men svårt att uppnå i praktiken. Lärandet inom projektorganisationerna sker idag huvudsakligen på individnivå och en övergripande projektledningsprocess saknas. Inom samtliga organisationer finns ambitioner och pågående initiativ för att arbeta mer systematiskt med ständiga förbättringar, men samtliga respondenter anser att det går för sakta och att det saknas en tydlig struktur för att nå dit.

Studien visar att lean-principerna är tillämpbara inom en projektmiljö och skulle därför kunna bidra med systematik och processfokus för att uppnå ständiga förbättringar och en lärande organisation inom en projektverksamhet.

Samtidigt kan studien ses som ett initialt forskningsinitiativ, där ett flertal intressanta områden identifierats för fortsatt forskning. Det vore värdefullt att genomföra en mer omfattande stu- die för att möjliggöra en generalisering av resultaten. På så sätt kan styrkor och förbättringsområden säkerställas för djupare studier inom respektive lean-princip. Det vore också av stort intresse att utveckla en lean-modell för projektverksamhet, i avseende på värderingar, principer, metoder och verktyg. I ett nästa steg skulle en sådan modell testas i skarp projektmiljö för att utvärdera och ytterligare utveckla modellen.

Artikeln Lean principles and PM är inskickad till International Journal of Project Management.

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail

Svenskt Projektforum

Back To Top