Skip to content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

Resan mot det agila företaget

Målet med att göra ett företag agilt är att i varje ögonblick säkerställa att man arbetar med att skapa kundvärde som kan levereras kontinuerligt. För att lyckas med det behöver man ha en flexibel organisation som snabbt kan anpassa sig till kundernas förändrade önskemål och behov. I det agila företaget är begreppet kundvärde ett av de mest centrala.

Grundbulten inom agil mjukvaruutveckling är de team som skapar kundvärde. Men för att hela företaget ska bli agilt krävs att mer än bara teamen arbetar enligt agila metoder och principer. Det krävs en genomgående kulturförändring i hela företaget.

Viktiga komponenter på resan mot det agila företaget är tydlighet, lyhördhet och uthållighet. Det är en krävande resa – men också en resa fylld av möjligheter.

Tydlighet – riktning
För att en kulturförändring ska ge full effekt är det viktigt med en tydlig riktning. Det betyder att man på alla nivåer i företaget har samma bild av vad man vill uppnå och vad som behöver förändras, och självklart varför. Detta blir förstås komplexare ju större företaget är.

Syftet med att bli agil är att genom snabbrörlighet fokusera på kundvärde. Vad
som då ofta behöver förändras i stora företag är att flytta beslutsfattande till lägsta möjliga nivå, att våga släppa kontrollen och att våga prioritera. Man behöver också skapa nya vägar för medarbetare att växa och det måste finnas en vilja att hela tiden reflektera och förbättra.

Som kring alla metoder och principer finns inom den agila världen många bokstavstroende som vill visa vägen. Vad man exakt behöver förändra och hur man genomför förändringen skiljer sig dock beroende på vilket företag man arbetar i samt vilket utgångsläge och slutmål man har. Faktorer som påverkar vägval kan vara vilka kunder man har, hur stor organisationen är och vilka produkter/tjänster man utvecklar.

Min erfarenhet är att man bör lyssna, lära och låta sig inspireras. I slutändan måste man bilda sig en egen uppfattning anpassad till ens egen verklighet. Det kan till exempel handla om att man på grund av komplexitet, beroenden och storlek beslutar att behålla men förändra projektledarrollen. Att lägga tid på att skapa en tydlig riktning initialt ger mycket tillbaka under resan.

Lyhördhet – förankra och involvera
I en stor organisation kommer beslutet om en agil transformation ofta från den högre ledningen. Lyckas man förankra beslutet, det vill säga få alla att förstå varför förändringen är nödvändig, blir genomförandet av förändringen smidigare. Alla chefer och ledare i organisationen har en central roll i att förmedla riktningen.

Ytterligare en viktig byggsten i omställningen är att involvera medarbetarna. Men är det då möjligt att involvera när det redan är bestämt att förändringen ska ske och riktningen är utstakad? Absolut. Att riktningen är tydlig betyder inte att svaren på hur omställningen ska genomföras är serverade. Här finns alla möjligheter att involvera medarbetarna i hur man ska göra. I en stor organisation som hanterar många beroenden, kommer dock vissa ramar behövas. Inom ramarna bör man lämna utrymme för frihet och lita på att teamen kan och vill göra sitt bästa.

Under denna långa förändringsprocess krävs det att man är lyhörd för organisationens svar på omställningen. Det innebär ofta att man behöver upprepa riktningen. Men det betyder också att man måste vara beredd att omvärdera och justera beslut när så behövs, som när medarbetare ser nya saker som behöver förändras.

Uthållighet – våga vänta på effekterna
Att förändring tar tid vet vi alla, i synnerhet när det handlar om att förändra företagskulturen. När det brinner kan det ibland vara frestande att falla tillbaka i gamla spår. Då är det viktigt att vara uthållig och våga vänta på effekterna.

Och man kan faktiskt göra något för att minska tiden tills effekterna börjar visa sig. Just genom att se till att riktningen är tydlig och ensad, att omställningstakten är jämn i företaget samt att man förankrar och involverar, kortas tiden. För att skapa moment är det också bra att tydliggöra och fira när de första effekterna syns.

Sammanfattningsvis kan man säga att resan börjar med att skapa en tydlig riktning. Därefter följer ett kontinuerligt arbete med att förmedla denna riktning, lyssna, anpassa och att sist men inte minst orka och våga vänta på effekterna. Denna resa har en början men lyckligtvis inget slut. Under resans gång kommer man kontinuerligt upptäcka nya möjligheter till utveckling och dessutom förändras hela tiden världen runt om vilket gör att man måste fortsätta anpassa.

Text: Maya Jernström, projektledare på Moment

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail
Back To Top