Skip to content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

Delta i Studie: Projektledarens roll i hybridprojekt

Information om studien:

Jessica Österberg skriver en magisteruppsats inom ramen för Magisterprogrammet i Projektledning vid Karlstads universitet. Hon söker respondenter att intervjua och hoppas att du är intresserad?

Syftet med forskningen är att undersöka projektledarrollen i hybridprojekt, dvs i projekt där agila (t.ex. Scrum, XP etc.) och traditionella metoder (t.ex. Vattenfall, Stage-Gate, V-modellen etc.) kombineras, och hur projektledare hanterar kombinationen av olika metoder.

Krav för att delta i studien:
1) Du ska ha eller ha haft rollen projektledare/agil projektledare samtidigt som
2) du arbetar eller arbetade med hybridmetoder.

Om du tackar ja genomförs en intervju som beräknas ta cirka en timme digitalt via Zoom eller Teams, vilket du föredrar. Intervjun spelas in och transkriberas men kommer att anonymiseras för att skydda dina personuppgifter och din integritet. Intervjun kommer inte användas till annat än den angivna studien. Den slutliga uppsatsen kommer att publiceras och vara allmänt tillgänglig.

Bra att veta:
• Personuppgifterna behandlas enligt ditt informerade samtycke.
• Deltagande i studien är helt frivilligt. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke utan att ange orsak, vilket dock inte påverkar den behandling som skett innan återkallandet.
• Alla uppgifter som kommer oss till del behandlas på ett sådant sätt att inga obehöriga kan ta del av dem.
• Uppgifterna kommer att bevaras till dess att uppsatsarbetet godkänts och betyget har registrerats i Karlstads universitets studieregister för att sedan förstöras.
• Karlstads universitet är personuppgiftsansvarig.
• Enligt personuppgiftslagen (dataskyddsförordningen från och med den 25 maj 2018) har du rätt att gratis få ta del av samtliga uppgifter om dig som hanteras och vid behov få eventuella fel rättade. Du har även rätt att begära radering, begränsning eller att invända mot behandling av personuppgifter, och det finns möjlighet att inge klagomål till Datainspektionen. Kontaktuppgifter till
dataskyddsombudet på Karlstads universitet är dpo@kau.se.

Vill du delta?

Kontakta Jessica Österberg: jesslind100@student.kau.se eller  073-505 73 00

 

Kontaktuppgifter
Student:
Jessica Österberg,  jesslind100@student.kau.se,  073-505 73 00

Handledare och kursansvarig:
Henrik Bergman, henrik.bergman@kau.se, 076-115 30 65

Handledare:
Lars M Eriksson, lars.m.eriksson@kau.se, 070-59 43 639

 

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail

Svenskt Projektforum

Back To Top