Skip to content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

Vinnaren av Svenska ProjektAkademiens uppsatstävling 2022

I Svenska ProjektAkademiens årliga uppsatstävling inkom inför 2022 års pris tolv uppsatser från inte mindre än sex olika lärosäten. Det gjorde tävlingsjuryns arbete spännande och lärorikt, men också svårt då uppsatserna samtliga är av hög kvalitet.

Vinnare i år är Fredrika Swenson, Handelshögskolan vid Karlstad Universitet. Juryn finner att uppsatsen tar upp ett aktuellt och intressant ämne – ett påtvingat distribuerat ledarskap i projekt till följd av Covid19-pandemin – och gör detta på ett moget och väl genomtänkt sätt. Uppsatsen är välskriven och innehåller många potentiella lärdomar för projektarbete som kännetecknas av virtuella samarbetsformer och distribuerat ledarskap. Uppsatsen presenteras nedan.

Ingen människa är en ö: Om ledarskap i projekt när det distribuerade arbetet är påtvingat. Syftet med denna studie var att undersöka om, och i så fall hur, projektledare påverkas av en påtvingad omställning till distribuerat projektarbete på grund av Covid-19. Studien genomfördes utifrån en kvalitativ ansats med semistrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod. Totalt intervjuades tio projektledare från tio olika organisationer. Insamlad data analyserades med hjälp av tematisk analys och analysen resulterade i tre teman; Fånga dagen, Ingen människa är en ö och Förändringens vindar.

Studiens resultat visar på att det påtvingade distribuerade arbetet upplevs ha en stor påverkan. Den delade upplevelsen är att situationen har större inverkan på ett personligt och socialt plan än på själva möjligheten att leverera projektresultat. Distribuerat arbete kräver en ökad mängd samarbete och ökad digital närvaro för att kompensera frånvaron av en gemensam arbetsplats. Slutsatsen är att fördelarna med det påtvingade distribuerade arbetet främst är den flexibilitet och effektivitet som upplevs. Utmaningarna med det distribuerade arbetssättet är ökade krav på ett individ- och situationsanpassat ledarskap, behov av tydligare struktur och mer kommunikation samt upplevd brist på närhet till kollegor samt den energi och engagemang man delar tillsammans.

 

Om Svenska ProjektAkademien och Uppsatspriset:

Svenska ProjektAkademien har till uppgift att främja utveckling och tillämpning av projektarbetsformen i svenskt arbetsliv. Som ett led i dessa strävanden utlyser akademien ett årligt uppsatspris för studerande som framgångsrikt försvarat ett examensarbete (motsvarande kandidat/magister, bachelor/master eller C/D-uppsats) med inriktning mot projektledning och projektorganiserade företag. Uppsatserna bedöms av en jury bestående av representanter från både näringsliv och högskolor/universitet som finns representerade i akademien.

De uppsatser som kan komma ifråga skall belysa frågor av relevans för projekt, projektledning och projektbaserade företag.

Det handlar således om ett relativt brett kunskapsområde där beröringspunkten till temat projekt är det centrala. Det finns ingen begränsning till några specifika akademiska ämnen.

 

Läs mer här>

 

 

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail

Svenskt Projektforum

Back To Top