Skip to content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

Bättre balans i livet med hemarbete

Previa har genomfört en hälso och arbetsmiljöundersökning med över 2000 deltagare från hela landet. Det är stora kontraster kring hur man upplever att arbeta hemifrån. Bland de som trivs med att jobba hemma tycker 64 procent att balansen i livet är bättre – av de som däremot inte trivs med att arbeta hemma är siffrorna i princip omvända. Och endast en av tio av dem som inte trivs med att jobba hemma tycker att de sociala kontakterna fungerar.

Det är viktigt att ha en kontinuerlig dialog kring våra olika upplevelser kopplat till hemarbete. Vi har olika behov utifrån våra olika förutsättningar och det är viktigt att ta hänsyn till, säger Lena-Karin Allinger, psykolog och organisationskonsult.

När allt fler arbetar hemifrån kan det som chef vara en utmaning att säkra en hälsosam arbetssituation för medarbetarna. Previas hälso- och arbetsmiljöundersökning riktas till både chefer och medarbetare och ger företag en helhetsbild och status på de faktorer inom hälsa och arbetsmiljö som har vederlagd mest betydelse för hälsan i arbetslivet.

Previa har i hälso- och arbetsmiljöundersökningen ställt specifika frågor om hemarbete. Totalt har 2 088 personer som arbetar hemifrån mer än 50 % av sin arbetstid svarat på frågorna.

Av dem som arbetar hemma är de flesta tillfreds.

En majoritet upplever att de fått bättre balans i livet när de arbetar hemma. Samtidigt är situationen motsatt för dem som inte är tillfreds med att arbeta hemma. Närmare hälften av dem som inte är tillfreds med att arbeta hemma uppger att balansen i livet sällan eller aldrig är bättre.

– Många upplever att jobba hemifrån bidrar till en bättre balans i livet, men de som inte trivs upplever också i högre utsträckning att de balansen är sämre, och även att de sociala kontakterna fungerar sämre, säger Lena-Karin Allinger.

Samma mönster som kring balans i livet syns vid frågan om hur de sociala kontakterna fungerar. De som inte är tillfreds med att arbeta hemma har en negativ bild av hur de sociala kontakterna fungerar.

När det kommer till att hålla arbetsdagsrutiner är det endast hälften av dem som arbetar hemma som uppger att de ofta eller alltid håller arbetsdagsrutinerna. Även här syns en skillnad utifrån hur man trivs med att arbeta hemma.

– En utmaning med hemarbete är att upprätthålla vettiga rutiner. I det läge vi befinner oss i på grund av pandemin har vi tvingats upprätta nya rutiner för det mesta i livet. Förmågan till självledarskap ställs på prov, i relation till arbetet och livet i stort, säger Lena-Karin Allinger.

Unga är de som har allra svårast att hålla sina arbetsdagsrutiner.

– Hur vi lägger upp arbetsdagen hänger på oss själva. Det kan vara lätt att tappa sina vanliga rutiner som när vi kliver upp eller äter lunch. Vi ser en betydelse av hur länge man varit i arbetslivet. Den som är yngre kan ha ett större behov av sammanhang och stöd, säger Lena-Karin Allinger.

Relativt många upplever att de får mer gjort när de arbetar hemma.

– De som trivs med hemarbete upplever i högre utsträckning att de blir mer effektiva när de arbetar hemma. Får helt enkelt mer gjort. Samtidigt vet vi att det går en gräns någonstans vid 2-3 dagar i veckan. Vi behöver också den fysiska arbetsplatsen. Vi blir mer kreativa och samskapande när vi ses fysiskt, säger Lena-Karin Allinger.

 

 

Sju tips för en bättre arbetsdag hemifrån

Strukturera dagen – Sätt upp tydliga rutiner för arbetsdagen så att den har en tydlig början och slut.

Se med kreativa ögon – Titta runt hemma, finns det andra, mindre uppenbara platser att arbeta vid för att variera kroppsställningen? En hylla eller byrå kan till exempel fungera utmärkt som ståbord.

Byt ställning ofta – Sitt inte kvar på samma plats och i samma ställning hela dagen. Variation är viktigt. Ta telefonsamtal och digitala möten stående eller sätt dig i soffan en stund.

Tänk på ljuset – Se till att arbeta i bra ljus. Använd gärna en golvlampa som går att flytta runt. Se till att inte bli bländad. Dagsljus är också bra så om det går, planera arbetsplatsen så att det finns möjlighet att titta ut genom fönstret ibland.

Vila ögonen – Blir det mycket tid vid datorn på grund av många digitala möten, så se till att vila ögonen ibland. Vänd blicken, titta ut genom fönstret eller byt blickriktning. Ögonen behöver pausa från skärmen, det kan räcka med några minuter men de gör stor skillnad.

Håll igång ditt sociala nätverk – En arbetsplats är också en social plats. Det kan bli ensamt att arbeta hemifrån. Lägg in gemensamma, regelbundna digitala fikapauser med kollegor eller arbetsgrupper för ’fikarumssnack’ och kolla upp hur ni mår och hur det går. Kanske kan ett digitalt möte omvandlas till ett promenadmöte.

Avgränsa arbetsdagen – Markera att arbetsdagen är slut genom att stänga ned datorn och lägga bort arbetsrelaterade dokument. Avsluta gärna arbetsdagen med en kort promenad. När man kommer hem igen är det fritid som gäller.

 

Källa: https://www.previa.se/press/nyheter/upplevelser-av-hemarbete/

 

 

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail

pia.lundgren@projektforum.se

Back To Top