Skip to content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

Svenskt Projektforums guide över agila metoder

I en artikelserie kommer vi här att presentera grunderna för agilt arbete samt metoder och ramverk för att implementera de agila principerna. Vi börjar med grunderna.

En grundtanke i agila metoder är att arbetet bedrivs inkrementellt och iterativt vilket innebär att fungerande delleveranser av funktionalitet sker regelbundet enligt ett schema och att planer och metoder löpande utvärderas och förbättras. Ändamålsenlig och användarcentrerad utveckling eftersträvas genom ett nära samarbete under hela utvecklingstiden med täta och regelbundna möten mellan utvecklare och beställare/mottagare.

Man formulerar tidigt mål och visioner, istället för att arbeta mot hårda och detaljerade tekniska krav. Den detaljerade kravspecifikationen blir ett slutresultat av utvecklingsprojektet istället för ett ingångsvärde. Det agila synsättet anser att det oftare är människor och kommunikation än verktyg och formella dokument som löser problem under utvecklingsarbetet.

 

Manifest för Agil systemutveckling

Individer och interaktioner                        framför processer och verktyg.

Fungerande programvara                           framför omfattande dokumentation.

Kundsamarbete                                             framför kontraktsförhandling.

Anpassning till förändring                           framför att följa en plan.

Det Agila Manifetet har snart 20 år på nacken, men är fortfarande fullt giltigt. Det handlar om hur man ska prioritera. Det finns värde i punkterna till höger, men punkterna till vänster värdesätts högre.

 

De tolv principerna för Agilt arbete

För att utveckla hur grundvärderingarna ska tolkas i det dagliga arbetet innehåller Det Agila Manifestet även tolv principer. Här följer de i enlighet med sin ursprungsdefinition samt med kommentarer.

 

1. Högsta prioritet är att tillfredsställa kunden genom tidig och kontinuerlig leverans av värdefull programvara.

Genom att jobba i korta iterationer som levererar en fungerande produkt som går att utvärdera, kan åsikter som kund eller användare har snabbt prioriteras och åtgärdas inför nästa utvärdering.

 

2. Välkomna förändrade krav, även sent under utveckling. Agila metoder utnyttjar förändring till kundens konkurrensfördel.

Korta iterationer som är lätta att utvärdera innebär snabb Time To Market för eventuella förändringar. Kravförändringsprocessen är inbyggd i den Agila metoden, vilket gör att ingen byråkrati sinkar projektet.

 

3. Leverera fungerande programvara ofta med tidsskala från ett par veckor till ett par månader, med en förkärlek till den kortare tidsskalan.

Den produkt som levereras i slutet av varje iteration ska leverera värde till kunden. Att den ”fungerar” behöver inte betyda samma sak som att den är färdig, utan snarare att man gjort den lite bättre än sist och att denna förändring fungerar samt kan utvärderas.

 

4. Affärsfolk och utvecklare måste arbeta tillsammans dagligen under hela projektet.

Genom att kommunicera dagligen (helst ansikte mot ansikte), får frågor snabba svar, kunskapsöverföring sker i det lilla och det stora.

 

5. Bygg projekt kring motiverade individer. Ge dem den miljö och det stöd de behöver och lita på att de får jobbet gjort.

Motivation skapas genom ansvar och förtroende. Låt teamet jobba i den miljö de vill, på det sätt de vill och när de vill.

 

6. Den mest effektiva metoden för att förmedla information till och inom ett utvecklingsteam är konversation på plats mellan individerna. (en: face-to-face).

Feedback går fortast när man pratar direkt till varandra.

 

7. En fungerande programvara är det främsta måttet på framsteg.

För kunden är produkten det mätbara resultatet. Framsteg är att produkten uppdateras enligt tidigare utvärdering och fungerar efter varje iteration.

 

8. Agila processer främjar en hållbar utveckling. Sponsorer, utvecklare och användare ska kunna hålla en jämn utvecklingstakt på obestämd tid.

Agila metoder verkar för uthållighet. Att arbeta agilt innebär att se till att teamet har välplanerade iterationeroch att kunden vet vad nästa release innehåller samt att teamet inte tar på sig mer än vad de faktiskt bedömer att de ska klara av.

 

9. Kontinuerlig uppmärksamhet på förstklassig teknik och god design ökar flexibiliteten.

Agilt arbete fokuserar på att göra ”rätt” från början. Bättre att bygga enligt konstens alla regler i avgränsade områden än att bygga om allt senare. Det gör att man i senare skeden kan fokusera på att faktiskt utveckla produkten snabbt och slippa bygga om och bygga rätt.

 

10. Enkelhet – konsten att maximera mängden arbete som inte görs – är grundläggande.

Genom att hela tiden prioritera vad som är viktigast för just denna iteration, kommer teamet enbart att levereravärde för produkten. Detta fokus hjälper till att eliminera mycket övrigt onödigt arbete runtomkring.

 

11. Bäst arkitektur, krav och design växer fram med självorganiserande team.

Genom att teamet själva utvärderar sina metoder och arbetssätt ofta, kommer det (för varje enskilt team) bästa sättet att jobba med krav, utveckling och leverans att utvecklas över tid – förutsatt att de får möjligheten till det.

 

12. Med jämna mellanrum reflekterar teamet hur det kan bli mer effektivt och justerar sitt beteende därefter.

För att ständigt utvecklas har teamet regelbundet utvärderingar, helst inom ramen för varje iteration. Detta leder till att förbättringar sker ofta och i små steg. Små fel och brister kan tidigt upptäckas och undvikas i framtiden.

 

 

Ovan nämnda principer och värderingar är i sig självt inte en konkretiserad process, utan pekar mot att agilt arbete är en filosofi. Att arbeta agilt är inte målet. Ett företags mål kvarstår, om det så handlar om att skapa produkter eller tjänster. Däremot ger ett agilt tankesätt möjligheter att lättare följa (eller leda) i en föränderlig värld utan att falla i fällan av för mycket dokumentation och byråkrati. Lättrörligt, helt enkelt.

För att införa dessa principer i praktiken finns flera metodologier och ramverk som implementerar de Agila principerna till din hjälp som kommer att följa i kommande artiklar.

 

 

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail
Back To Top