Skip to content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

Framgångsfaktorer i infrastrukturprojekt

Syftet med examensarbetet var att identifiera ”mjuka” framgångsrika arbetssätt och även identifi era bra ledarskapsbeteenden och egenskaper hos projektledarna. Sex olika projekt valdes ut utifrån kriterierna att projektet skulle vara avslutat eller i slutfasen, ha en projektorganisation och en bra samverkan, inte haft några större konflikter, hållit tidplan, budget och haft en bra kvalitet. Ett tydligt genomgående resultat i de studerade projekten var vikten av att samarbeta. De intervjuade svarade samfällt att om det uppstår en konflikt, ta tag i den och lös den direkt. Mest oväntat av det som framkom var vikten av den informella kommunikationen till exempel fi kapauser och hur viktigt man i projekten tyckte det var att arbeta nära varandra.

Sex utvalda projekt

Norrortsleden är en 16 km lång tvärförbindelse mellan E 4 vid Häggvik och E 18 vid Rosenkälla i Stockholm. Leden började byggas 2002 och öppnades helt för trafik 2008. Citytunnelprojektet hade sin byggstart 2005 och är klar nu i december 2010. Det är en 17 km lång elektrifierad järnvägsförbindelse genom Malmö, varav 6 km ligger i tunnel under centrala Malmö. Götatunneln började projekteras 1994 och invigdes 2006. Götaledsprojektet är en ombyggnad av Götaleden på 3 km, varav 1,6 km är Götatunneln. Tunneln består av två trafiktunnlar med 10 meters mellanrum med tre körfält i vardera riktningen. Syftet med att bygga Partihallsförbindelsen, en 1,13 km lång vägbro är att koppla ihop E 20 vid Ånäsmotet med E 45 vid Marieholm och avlasta E 6 mellan Olskroksmotet och Gullbergsmotet. Byggstarten var 2008 och förbindelsen ska vara klar hösten 2011. Projekt 50-11 genomförs för att förbättra järnvägen och 50 stationer i Skåne och ska vara klart 2011. Stationernas plattformar längd- och höjdanpassas som en lösning innan järnvägen byggs ut för att möta det ökade resandet. Projektet ska också byta ut cirka 40 växlar, bygga fyra mötesspår och anpassa signalsystem på ungefär 20 stationer.

Lillgrund är Sveriges största satsning på havsbaserad vindkraft och byggdes 2006-2007 och invigdes i juni 2008. Lillgrund vind-kraftpark är placerad i Öresund där de bästa förutsättningarna finns med starka, jämna vindar på i genomsnitt ca åtta till tio m/s vilket är idealiskt. I varje projekt intervjuades beställarens projektledare, byggledare och informatör, projekterande konsultens uppdragsledare och entreprenörens projektledare/platschef. De olika rollerna var viktiga för helheten och gav en bredare bild. Resultaten från intervjusvaren mellan projekten var förvånansvärt lika.

Fördjupning av utvalda ämnen

Under intervjuarbetet växte vissa frågor fram som extra intressanta att följa upp. Examensarbetet fördjupades inom områdena:

  • Ledaregenskaper hos projektledare
  • Samverkan
  • Konflikthantering
  • Viktiga aspekter för att lyckas med projektet
  • Kommunikation och information

Resultatet visar att projekten tycker att det är allra viktigast att projektledaren har en kommunikativ förmåga att få en grupp människor att samarbeta samt att kunna hålla ihop organisationen. Det ses som mycket viktigt. Projektledaren ska vara lyhörd, lyssna på alla och kunna känna av stämningar. Han/hon ska också kunna ta in andras åsikter, se saker från olika vinklingaroch ha ett helhetsperspektiv. Projektledaren måste inse att han/hon är en del i ett större sammanhang. Men det kan lätt bli för mycket fokus på just projektledaren. Det är viktigt att se arbete i projekt som en gemensam aktivitet, inte som en enmansgrej kring projektledaren. En annan viktig aspekt är att projektledaren låter människor få frihet att ta eget ansvar och stöttar dem i det och inte detaljstyr för mycket. Finns det ett engagemang hos projektledaren smittar det av sig och om alla känner sig delaktiga i projektet föder det entusiasm. Att ta beslut och våga stå upp när det blåser är också viktiga egenskaper.

Samarbete viktigast

Den tydligaste framgångsfaktorn var betydelsen av ett lyckat samarbete när det gäller projektets resultat. Att få en fungerande samverkan är något som alla projekt ser som mycket viktigt! Det är också bra för samverkan att sitta tillsammans och kommunikationen måste fungera. Viktigt för projektledaren är att omedelbart få igång ett bra samarbete för att lyckas med sitt projekt. En samverkanslösning mellan beställare, entreprenör och konsult handlar om att försöka lösa saker tillsammans, inte ha en syn av vi och dem. På möten är det viktigt att alla deltar för att det ska finnas mandat att kunna ta beslut. Genom att sitta tillsammans blir kommunikations- och beslutsvägarna korta, vilket främjar en öppenhet och förhindrar dolda agendor. Samverkansövningar som t ex workshops, teambuilding och kick off i form av grillkvällar, speciella dagar eller träffar är betydelsefulla för att projektdeltagarna ska få en personlig relation.

Lös oenigheter direkt!

Alla projekten hade en strategi för konfl ikthantering och liknande tillvägagångssätt. Om en konflikt utvecklas, lyfts den upp en nivå i organisationen. Men alla var överens om att det bästa är att lösa oenigheten direkt. De fl esta projekten hade inte haft någon riktig konflikt utan satt sig ner direkt, lyft upp problemet och haft en öppen diskussion med respekt för varandra vilket resulterat i en lösning. Det är viktigt att fokusera på sakfrågan och inte bli personlig. Det första spontana svaret på vad ett lyckat projekt är, svarade många, att uppfylla målen, tid, kostnad och kvalitet, framförallt tid och kostnad. När det gäller samarbetet säger projekten inte bara att det är en faktor för ett lyckat projekt, de lever efter det också eftersom de tycker att samarbetet fungerar bra i deras nuvarande projekt och ser som det viktigaste att få igång direkt i nästa projekt. När det gällde frågan om vilket sätt deras projekt varit lyckat tyckte många också att deras information och kontakt med de boende har varit lyckad och arbetet med arbetsmiljön, att de inte har haft några större olyckor. De flesta tyckte inte någon speciell fas var viktigare än någon annan, men för att lyckas med sitt projekt ska man vara noga med de inledande faserna och se till att komma rätt från början. Projekteringen måste bli bra för att undvika mycket ändringar och därmed extra kostnader. Att lägga extra tid på inledningsfasen med projektering, upphandling och organisationsbildning är en tydlig framgångsfaktor! Alla projekt hade möten som den främsta kommunikationsformen, dels den planerade och strukturerade kommunikationen, dels den spontana. Den planerade bestod av projektens strukturerade mötesagenda och den spontana uppstod i korta kommunikationsvägar och gemensamma fikaraster.

Information till allmänheten

I många av projekten såg man det som viktigt att alla ser sig som informationsbärare och sprider informationen vidare till andra. Alla projekten hade en informatör. Alla hade också en hemsida,där allmänheten kan följa projektet och där man bjudit in till informationsmöten och öppet hus. Ett projekt byggde tidigt utsiktsplattformar för allmänheten. Efter ett tag upptäckte de att samma farbror stod där nästan varje dag och följde projektets framfart. Det visade sig att ju närmare projektet personer haft sin bostad, desto positivare till projektet har de varit. Ibland har det till och med varit så att de som aktivt deltagit i öppet hus skyddat projektet mot personer som varit öppet negativa vid visningen. En framgångsfaktor är att informera proaktivt om vad som ska hända, när det ska ske och att det kommer att störa. Då ställer människor in sig på att det blir jobbigt och det kan bara bli bättre.

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail

Svenskt Projektforum

Back To Top