Skip to content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

Grattis Magnus – uppsatsvinnare!

I Svenska ProjektAkademiens årliga uppsatstävling 2023 inkom19 uppsatser från inte mindre än åtta olika lärosäten. Vinnaren i år är Magnus Olsen med uppsatsen: Political Astuteness in Project Management: Could Street Smart Project Management be an Additional Dimension?.

Inom projektledningsfältet fokuseras ofta på hur projektledare och projektmedarbetare skall kunna agera mer rationellt i sina yrkesroller, för att kunna hantera komplexa leveranser och komplex organisering. Samtidigt vet vi av praktisk erfarenhet och en mer begränsad forskningstradition, att projektsituationer kan inbegripa mångtydighet, intresseskillnader, maktspel, konflikter och att projektledare behöver hantera sådana företeelser med hjälp av intuition och förståelse för kulturskillnader. Magnus Olsens uppsats är ett intressant och väl genomfört bidrag till denna forskningstradition, genom att han lyfter fram företeelser som vi alla vet existerar men som vi sällan studerar inom projektforskningen. Projektledarens politiska skicklighet är en aspekt på projektledarskap som vi behöver diskutera mer framgent.

Tidigare forskning har identifierat både svåra situationer och utmaningar i en projektledares karriär och man uttrycker också att det i många sammanhang är kopplat till politik i organisationer och projekt. Politik sägs finnas överallt och att det är en nödvändighet att kunna hantera de politiskt laddade situationerna. I relation till tidigare forskning har Magnus Olsens studie funnit att politisk skicklighet och street-smartness i projektledningssammanhang är outforskat men kan vara av stor relevans. I de beskrivna situationerna som projektledare ställs inför är det underförstått att det blir negativa konsekvenser och ofta allvarliga, om inte situationen förutses, förebyggs och/eller hanteras på ett bra sätt. Studien har varit kvalitativ med en induktiv ansats och använt sig av semistrukturerade intervjuer och tematisk analys som datainsamlingsmetod respektive analysmetod. Resultaten presenteras i fyra huvudteman; “Karaktären av politisk skicklighet i projektledningskontext”, “De fula tricken”, “Den politiskt skickliga projektledaren”, samt “Den street-smarta projektledaren: Använd kraften – kännandet”.

Grattis säger vi till Magnus!

 

 

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail

Svenskt Projektforum

Back To Top