Skip to content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

Leda i kris

En kris är resurskrävande för organisationen den drabbar. Samtidigt finns ofta mycket av lära av krisen och förberedelser för en eventuellt kris,  då den ofta säger något om organisationens behov, sårbarheter och luckor. Någon gång kommer tillfället då du måste leda ditt team eller medarbetare genom en kris. Då gäller det att vara förberedd. Man kan inte vara rädd utan man måste bli handlingskraftig och det kräver ledarskap och målmedvetenhet.

Din roll

  • Du behöver ta hand om dina medarbetare på ett medkännande och respektfullt sätt och vara medveten om att alla reagerar annorlunda i krissituationer.
  • Du måste informera, lyssna och finnas till hands för frågor.
  • Var beredd på att du kan komma att bli måltavla för reaktioner som ilska, förtvivlan och sorg.
  • Var uppmärksam på hur du själv drabbas och påverkas av krisen och vilket stöd du behöver för att kunna leda din grupp. Krisen kan påverka ditt omdöme och din förmåga att agera som chef. Blir det för ansträngande kan det vara lämpligt att lämna över till någon annan.
  • Vad som än händer behöver någon arbetsleda, omprioritera och organisera för att verksamheten ska fungera.

 

Har du en krisplan att följa och ett fungerande kristeam som stöttar dig kan krishanteringen till och med stärka både dig och teamet.

Krisstöd

Alla organisationer, team och medarbetare kan drabbas av en kris och Arbetsmiljöverket föreskriver att ”Chefer och arbetsledande personal skall ha tillräckliga kunskaper om krisstöd för att kunna planera och ordna detta på ett lämpligt sätt.” (AFS 1999:7)

Kristeam

  • Organisationer och team som är förberedda har ofta skapat ett kristeam som aktiveras vid större kriser. Kristeamets uppgift är att överblicka situationen, samordna och bedöma vilka åtgärder som ska vidtas. De har en tydlig rollfördelning med uttalade ansvar och mandat.

Krisplan

  • Beroende på var du jobbar kan det finnas en rad olika risker som måste identifieras.
  • Grunden för kristeamets arbete är krisplanen där det finns information om vad som ska göras, hur det ska göras och vem som ska göra det. Krisplanen tas fram innan något har hänt, i normala förhållanden då alla är klartänkta och har förmåga att överblicka vad som kan komma att krävas vid en kris.
  • Att se till att alla i teamet vet vad som står i krisplanen och vem som ansvarar för vad är viktig information att sprida.

 

Om det inte finns en krisgrupp på din arbetsplats hittar du checklistor och mallar hos Prevent

 

 

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail

pia.lundgren@projektforum.se

Back To Top