Skip to content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

Projektledare inom ideella organisationer

Hanna Wiksén började arbeta på Röda Korset år 2000 och har arbetat som projektledare sedan dess. Hon är nu inne på sitt fjärde projekt och det handlar om att ta fram ett pedagogiskt program för barn med föräldrar som har migrationsrelaterade stressymptom. Ett samarbete med en ridklubb har lett till att ett pilotprojekt startar under våren 2011, där barnen och deras föräldrar får arbeta tillsammans med hästen som utgångspunkt.

Hängivna frivilligarbetare

Tidigare har Hanna arbetat med projekt för bostadslösa, för asylsökande och för ensamkommande flyktingbarn. Det handlar om sociala projekt med mycket hängivna frivilligarbetare, förmodligen en tämligen annorlunda situation för en projektledare än vad som är vanligt. Medan andra ser sin uppgift som projektledare att framförallt inspirera projektmedlemmar till extra insats, så har Hanna Wiksén motsatt uppgift. Engagemanget är ofta väldigt stort och det är lätt att projektmedarbetarna tar på sig för mycket.

Rekryteringen viktig

När Hanna berättar om sina projekt framgår det att mycket handlar om att rekrytera rätt projektmedlemmar till rätt projekt. Det är viktigt att intervjua de sökande för att förstå vad de mäktar med att se av sociala problem och att de klarar att hantera de känslor som kan väckas i samband med projektet. Hon försöker också förstå deras inre drivkrafter och hur de har det med balansen – ser de till att få tillräckligt mycket av återhämtning eller finns där en stor risk att de bränner ut sig? Vid rekryteringen är Hanna noga med att beskriva vilken arbetsinsats hon förväntar sig och stämmer av att den sökande kan lägga ex vis fyra timmar per vecka i projektarbete. Att rekrytera rätt volontärer är det viktigaste och mest avgörande för att projektet ska lyckas. Viktigt är också att försäkra sig om att volontärerna accepterar och lever efter Röda Korsets grundprinciper.

Frivilliga insatser

De flesta som arbetar i Hannas projekt är kvinnor i åldern 20-35 år. De har oftast ingen familj och många utbildar sig parallellt, framförallt inom beteendevetenskap. En del lägger upp till 150 timmar om året i frivillig insats för Röda Korset, en beundransvärd insats! Fler män är förstås välkomna!

Frågor i projektstarten

Hanna poängterar hur viktiga förberedelserna inför projektstarten är. Inom Röda Korset använder man sig av speciellt framtagna frågor som ska besvaras innan man får starta. Det är varför uppgiften ska göras, vad behovet är, hur arbetet ska utföras, när det ska göras och hur aktiviteterna ska prioriteras. Att avgränsa projektet är också viktigt. I styrgruppen för projekten finns ofta både chefer på Röda Korset samt representanter från kommunen och Migrationsverket. Liksom näringslivet kan man som projektledare få en roll att jämka samman olika viljor rörande projektets syfte och uppgift.Inför starten kallas alla deltagare till aktiviteter för att bygga projektteamet. Vanligast är att man träffas under två dagar för att lära känna varandra och sig själva. Ofta behövs specifik utbildning för att klara av projektets uppgift. Det är viktigt att projektmedlemmarna känner delaktighet och får möjlighet till inflytande.

Fokus på projektet

Ändringar och tillägg framhåller Hanna som en viktig uppgift att ha kontroll över, att man som frivilligarbetare inte gör andra saker än det som överenskommits. Det är väldigt lätt att se ett behov och tycka att det är i sin ordning att ta in det i sin
projektuppgift. Hanna betonar att ändringsförslagen ofta leder till att man startar ett separat projekt för den nytillkomna uppgiften. För att undvika att någon utför arbete som inte ingår i projektet brukar hon alltid upprätta noggranna beskrivningar av uppdraget för projektmedlemmarna. Hanna understryker att det är viktigt att våga säga nej till nya uppgifter för att behålla fokus, rikta kraften och energin på rätt saker så att projektet lyckas med sin uppgift.

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail
Back To Top