Skip to content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

Tio viktiga trender 2012 inom projektledning

Vi presenterar här nio viktiga projektledningstrender för 2012 framtagna av en global panel av ledande befattningshavare och ämnesexperter inom ESI International och sammanställda av J.LeRoyWard, Executive Vice President på ESI International. Den tionde trenden vill vi ha din hjälp med.

I takt med att projektmiljön växer i komplexitet kommer projektledning att kräva att projektteam, intressenter och verkställare under 2012 samverkar som aldrig förr. Hur man på arbetsplatsen tillämpar utbildning, tillvägagångssätt för skräddarsydda projekt, innovativa projektverktyg och smartare resurshantering kommer att vara avgörande för att få största möjliga inverkan på verksamheten. Och inte bara projektledning, utan även definitionen av ”projektframgång” har förändrats till att kräva mer än det tredubbla. Samverkan är ett gemensamt tema för många av de främsta trenderna under 2012 när det gäller projektledning.

1. Program Management kommer att ta fart, men resurser är fortfarande en bristvara

Allt större initiativ som tas av företag och myndigheter blir erkända för vad de är och inte är, nämligen program – inte projekt – som kräver mycket avancerad kompetens, stöds av lämpliga verktyg och metoder för att kunna genomföras med framgång. Tio viktiga trender 2012inom projektledning Men många organisationer kämpar för att hitta rätt personer och saknar de metoder som är nödvändiga för att säkerställa framgången. Under 2012 kommer vi att se mer investeringar i kompetensmodeller, utbildning, metodutveckling, de verktyg som används samt karriärvägar för att säkerställa att de medarbetare som har titeln Program Manager har det som krävs för rollen.

2. Samverkande mjukvarulösningar kommer att bli ett viktigt affärsverktyg för projektgrupper

Spridningen av samverkande program i projektmiljön kommer att intensifieras under 2012. Allt mer komplexa och virtuella projekt och åtstramade budgetar, kräver ett mer effektivt sätt att hantera kommunikation och arbetsflöden. Samverkan är en central faktor inom projektledning och något som kraftigt förbättrar produktiviteten är att ha en webbplats som tillåter att projektartefakter skapas, delas och distribueras inom en förvaringsplats med webbaserad åtkomst.

3. ”Learning transfer” blir det nya mantrat, men med lite strukturerad applicering

Learning Transfer, förmågan att tillämpa ny kunskap i jobbet, kommer att fortsätta att vara något som chefer och proffs inom Learning & Development (L&D) fokuserar på om de vill att deras projektledare ska återvända från utbildningen redo att tilllämpa allt de lärt sig direkt och på rätt sätt i sina projekt. Men även om L&D och andra chefer är överens om att ett fortsatt lärande är en bra idé, kommer mycket få organisationer som investerar i en formell process att få det att hända. Under 2012 kommer vi att se många organisationer diskutera vikten av att överföra kunskap utan att egentligen införa en strukturerad metod för att säkerställa att det blir så.

4. Agile blandas med Vattenfallsmodellen och ger en ny ”hybridmetod”

Efter att ha flyttat sig från ”manifest till mainstream” har Agile konfronterat de projektteam som haft svårt att genomföra experimentella och överarbetade gemensamma strategier. För att till fullo kunna få en organisation att anta vissa aspekter av Agile finns det projektgrupper som kombinerar traditionella och Agileelement i skapandet av en egen hybridstrategi. Inom områden som planering, krav och teamkommunikation utformar företagen skräddarsydda metoder för att göra det som fungerar för dem.

5. Smartare projektinvesteringar kräver starkare band mellan projektledning och Business Process Management (BPM)

Inom den finansiella sektorn, särskilt inom försäkringssektorn, kommer fokus fortsatt att ligga på likformiga affärsprocesser som presterar så effektivt som möjligt för att driftskostnaderna ska kunna sänkas. BPM-filosofin har snabbt blivit en viktig faktor för val av projekt. När nya projekt föreslås kommer deras värde till stor del att bedömas efter den inverkan de kommer att få på organisationens affärsprocesser. Ju mer påverkan projektet har för minskade internkostnader, desto högre kommer de att rankas. De ”smarta” pengarna kommer att spenderas på att driva ut kostnader från verksamheten. Med tanke på de höga premier som läggs på de effektiva processer som levereras via projekt är BPM ett centralt koncept som projektledare kommer att behöva behärska ordentligt.

6. Fler Project Management Office-ledare (PMO) kommer att mäta effektiviteten baserat på företagets resultat

Även om detta att skaffa verktyg, använda metoder, kartlägga projektledningsprocesser, skicka iväg projektledare på kurs och öka antalet certifierade projektledare i organisationen är viktiga parametrar för en PMO-ansvarig, som ska samla in och rapportera, säger de inte mycket om hur effektiv en PMO har varit ur ett affärsperspektiv. För att bedöma affärseffektiviteten behöver den PMO-ansvarige bestämma om det egna arbetet har haft en positiv och mätbar effekt på verksamheten när det gäller ett minskat antal problemprojekt, färre projektledare som slutar och snabbare ledtider till marknaden. År 2012 kommer mätandet av resultatet i projektledningen, inte insatserna, att bli allt viktigare.

7. Duktiga projektledare står emot arbetslöshetstrenderna

Även om arbetslösheten är rekordhög i många länder är det svårt att hitta bra projektledare. Rekryteringen fortsätter även i problemfyllda ekonomier och organisationerna behöver individer som kan göra grundarbetet perfekt. Suget efter grundläggande projektledning – särskilt riskhantering – kommer under 2012 att fortsätta stiga, särskilt i länder som Indien och Kina, där omsättningen på projektledare är oroväckande hög och kontinuerlig utbildning av ny personal är avgörande.

8. Kundcentrerad projektledning tar över ”projekttriangeln”

I många år har tid, kostnad och omfattning varit det mått som använts för att mäta framgång för alla projekt och projektledare. Även om triangeln fortfarande är viktig är den inte längre det enda som gäller för ett lyckat projekt. Men trots att risk och kvalitet också nämnts som extra ”triangelsidor” finns det en tydlig trend för 2012, nämligen det värde som projektet ger organisationen. Den nya definitionen av projektframgång är att ett projekt kan överstiga både tidsplan och budget så länge som kunderna bestämmer att det är en framgång enligt de kriterier som just de använder. I dagens miljö bestäms projektets värde av ”mottagaren” – kunden – inte av ”leverantören”.

9. Personalcheferna kommer att leta efter utvärderingar för att hitta projektledare med hög potential

Eftersom projektledning är en så viktig funktion kommer HRfolket uppmanas att mer intensivt identifiera projektledare med hög potential under 2012. Den utmaning som personalansvariga kommer att ställas inför är att det inte finns någon ”garantibedömning” när det gäller att kunna identifiera bra projektledare. Att utvärdera befintliga kunskaper och färdigheter är till liten nytta eftersom de inte är konstruerade för nyutbildade projektledare. Icke desto mindre måste de sökande inte bara bedömas efter sin tekniska kompetens, utan också efter den viktiga affärsmannamässiga och sociala kompetensen. Så vitt vi vet har ingen ännu utvecklat sådana bedömningar, men personalcheferna kommer att fortsätta och intensifiera sin jakt på bedömningar under året.

10. Vilken är trend nummer tio?

Vilken trend ser du inom projektledning för 2012? Kan vi kora en tionde trend? Eller har du synpunkter på de andra nio? Vi vill veta vad du tycker. Kommentera här nedan.

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail
Back To Top