Skip to content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se
 • Om IPMA Projektcertifiering
 • Krav och val av nivå
 • Så här går det till
 • Anmäl dig
 • Re-certifiering

IPMA är förkortning för International Project Management Association, en internationell samarbetsorganisation för nationella projektledarföreningar. Svenskt Projektforum representerar IPMA i Sverige.  IPMA-certifiering är en validering av din aktuella kompetens.

Genom en certifiering får du som projektledare, programledare eller portföljledare ett försprång på arbetsmarknaden, ett vidgat nätverk och ett kvitto på din kompetens som är internationellt erkänt. Certifieringen stödjer kompetensutveckling i alla branscher och i alla typer av projekt.

Personer som genomgår en IPMA-certifiering bedöms inom tre kompetensområden: PERSPECTIVE,  PEOPLE och PRACTICE. Kvalificerade assessorer bedömer din erfarenhet och kompetens. Assessorerna är certifierade projektledare, utbildade för att bedöma kompetens i projekt-, program och portföljledning.

Perspective fokuserar på uppdragets syfte och bakomliggande strategi. People handlar om kompetensen att arbeta med människor medan Practice är kompetensen att behärska metoder, verktyg och teknik.

IPMA certifiering är unik i sin fokusering på området People det vill säga kompetensen att leda, inspirera, bygga relationer och motivera dig själv, ditt team och samtliga intressenter till uppdraget. En viktig del i IPMA-certifieringen är reflektion. Och trots att certifiering per definition endast är en validering av befintlig projektkompetens visar ett Examensarbete inom ledarskap och psykologi på Umeå handelshögskola att samtliga Certifierade på alla nivåer upplever en ökad kompetens samt ett substantiellt värdeskapande i sin certifiering på Svenskt Projektforum.

Varje år väljer närmare 500 svenska projektledare att genomföra en projektledarcertifiering enligt IPMA:s system. De senaste tio åren har över 4000 projekt, program och portföljledare fått sin kompetens verifierad i Sverige och över 300 000 ledare i över 70 länder i världen.

IPMA, en karriärväg – Vid sidan av att ge ett kvitto på projektkompetens, syftar IPMAs certifiering till att stödja kompetensutveckling och karrärvägar inom projektområdet och är internationellt erkänt. De projektledare som certifieras i Sverige får certifikat både på svenska och på engelska. Certifikaten är giltiga i fem år, därefter måste de förnyas genom recertifiering. Kraven för att certifiera sig är giltiga för alla branscher och för alla typer av projekt.

Reflektera – En viktig beståndsdel i IPMAs certifiering är lärande genom reflektion. Detta avspeglas i flera av momenten.  Typiska frågor för reflektion är: Vad var utmaningen? Vilket initiativ tog jag? Vad blev resultatet? Vad lärde jag mig? I certifieringsprocessen gör du detta i självutvärderingen av din kompetens, i rapportskrivning (A+ B-nivå) samt i Workshop och Intervju (A,B och C-nivå)

IPMA® Certifiering online – Stanna kvar på kontoret eller hemma: hela certifieringsprocesser sker på distans.

 

Vilken nivå passar dig?

IPMA:s certifieringssystem har fyra nivåer och tre domäner. Det är möjligt att gå direkt till den nivå som matchar din kompetens utan att först klara underliggande nivåer. En IPMA Certifiering ställer krav på erfarenhet (utom nivå D) och komplexitet i projekt, program eller portfölj.

Nivå D – Certifierad i Projektkunskap

För att klara en projektledarcertifiering på IPMA nivå D ska du ha kunskaper i kompetenselement relaterade till projektledning Du behöver inte ha någon erfarenhet som projektledare.

Nivå C – Certifierad Projektledare

För att klara en projektledarcertifiering på IPMA nivå C ska du kunna leda projekt av lägre komplexitet. Du är ansvarig för projekt i en måttligt komplex projektmiljö.

Erfarenhetskrav:

 • Minst 3 års (33 manmånaders) erfarenhet som projektledare i måttligt komplexa projekt (>= 16) under de senaste 6 åren*.
 • ELLER minst 3 års (33 manmånaders) erfarenhet som delprojektledare i komplexa projekt (> = 25) under de senaste 6 åren*.
 • Projektledare för samtliga faser i minst ett projekt (förberedelsefasen ej krav)

* Erfarenheten räknas inom de senaste 6 åren. Sjukdom, barnledighet och om kandidaten har arbetat i linjeledande befattning kan utvidga tiden till de senaste 10 åren. Styrks med intyg och ska godkännas före processens start.

Nivå B – Certifierad Senior Projektledare/ Certifierad Senior Programledare/ Certifierad Senior Portföljledare

Du verkar i en komplex projekt-/ program-/ portföljomgivning. Du är ansvarig för ett komplext projekt/ program eller portfölj.

Erfarenhetskrav:

 • Minst 5 års (55 effektiva manmånaders) erfarenhet av projekt/ program/ portföljledning varav minst 3 år (33 effektiva manmånader) i komplexa projekt/ program/portföljer.
 • Resterande 2 år (minst 22 mannmånader) ska uppfylla kraven motsvarande minst nivå C.
  Erfarenheten räknas de de senaste 8 åren*
 • Komplexitet i projekt/program/ portfölj högre än 25 (se komplexitetsmallen)

* Erfarenhet räknas inom de senaste 8 åren. Sjukdom, barnledighet och om kandidaten arbetat med linjeledande befattning kan utvidga tiden till de senaste 12 åren. Ska styrkas med intyg och godkännas före processens början.

Nivå A – Certifierad Projektchef/ Certifierad Programchef/ Certifierad Portföljchef

Du verkar på en strategisk nivå i en mycket komplex projekt/ program/ portföljomgivning. Du är ansvarig för ett mycket komplext projekt/ program/ portfölj som har strategisk påverkan på organisationen.

Erfarenhetskrav:

 • Minst 5 års (55 effektiva manmånaders) erfarenhet som ledare av mycket komplexa projekt/ program/ portföljer. Varav minst 3 år (33 effektiva manmånader) av de totalt 5 åren, som ansvarig ledare för projekt/program/ portföljer på strategisk nivå.
 • Komplexitet i projekt/ program/ portföljer högre än 32. (se komplexitetsmallen)
 • Erfarenheten räknas inom de senaste 12 åren.

Komplexitetsmall IPMA>

 • IPMA-certifiering bedömer alltid en persons kompetens som helhet.
 • Individuella kompetenser i projekt-, program och portföljledning är indelade i tre kompetensområden: perspectivepeople och practice
 • Under kompetensområdena finns totalt 28 kompetenselement, och för att få ett certifikat måste du visa bevis på minst 80% av alla delar.
 • Utöver erfarenhet och kunskap om projekt-, program- respektive portföljledning utvärderas också interaktionsförmåga och personliga egenskaper.

Processen

IPMA® Certifiering online – Stanna kvar på kontoret eller hemma: hela certifieringsprocesser sker på distans.

Nivå D

 1. Anmäl dig via webben till önskad omgång.
 2. Introduktionsseminarium med information om alla detaljer i din certifieringsprocess, genomförs digitalt.
 3. Inlämning av ansökan (du arbetar på egen hand med din ansökan och laddar upp dokumentet vid angivet datum. Innehållet består bland annat av CV, Självskattning av kompetens, redovisning av starka och svaga sidor)
 4. När din ansökan har godkänts blir du kallad till provet som genomförs i Stockholm, Göteborg eller Malmö. Distanscertifiering; Vi genomför provet digitalt och det enda du behöver är en dator och internetuppkoppling, du sitter på valfri plats vid tidpunkten för provet.
 5. Efter provet kommer en slutlig bedömning att sammanställas. Efter godkännande får du ett D-certifikat.

Nivå C

 1. Anmäl dig via webben till önskad omgång.
 2. Introduktionsseminarium med information om alla detaljer i din certifieringsprocess, genomförs digitalt.
 3. Inlämning av ansökan (du arbetar på egen hand med din ansökan och laddar upp dokumentet vid angivet datum. Du redovisar bland annat ditt CV, relevanta projekt, självskattning av kompetens med mera)
 4. När din ansökan har godkänts blir du kallad till provet som genomförs i Stockholm, Göteborg eller Malmö.  Distanscertifiering; Vi genomför provet digitalt och det enda du behöver är en dator och internetuppkoppling, du sitter på valfri plats vid tidpunkten för provet.
 5. Efter provet kommer du att bli inbjuden till  en personlig intervju som sker digitalt och det enda du behöver är en dator och internetuppkoppling, du sitter på valfri plats.
 6. Efter intervjun kommer en slutlig bedömning att sammanställas. Efter godkännande får du ett C-certifikat.

Nivå B

 1. Anmäl dig via webben till önskad omgång.
 2. Introduktionsseminarium med information om alla detaljer i din certifieringsprocess, genomförs digitalt.
 3. Inlämning av ansökan (du arbetar på egen hand med din ansökan och laddar upp dokumentet vid angivet datum. Du redovisar bland annat ditt CV, relevanta projekt, självskattning av kompetens med mera)
 4. När din ansökan har godkänts blir du kallad till provet som genomförs i Stockholm, Göteborg eller Malmö. Distanscertifiering; Vi genomför provet digitalt och det enda du behöver är en dator och internetuppkoppling, du sitter på valfri plats vid tidpunkten för provet.
 5. Efter provet skriver du en rapport enligt en rapportmall och leverera rapporten enligt instruktionen.
 6. Efter rapporten kommer du att bli inbjuden till  en personlig intervju som sker digitalt och det enda du behöver är en dator och internetuppkoppling, du sitter på valfri plats.
 7. Efter intervjun kommer en slutlig bedömning att sammanställas. Efter godkännande får du ett B-certifikat.

Nivå A

 1. Anmäl dig via webben till önskad omgång.
 2. Introduktionsseminarium med information om alla detaljer i din certifieringsprocess, genomförs digitalt.
 3. Inlämning av ansökan (du arbetar på egen hand med din ansökan och laddar upp dokumentet vid angivet datum. Du redovisar bland annat ditt CV, relevanta projekt, självskattning av kompetens med mera))
 4. När din ansökan har godkänts kommer du att få bekräftelse och rapportmall och du kan börja sammanställa din rapport. Leverera rapporten enligt instruktion.
 5. Efter rapporten kommer du att bli inbjuden till  en personlig intervju som sker digitalt och det enda du behöver är en dator och internetuppkoppling, du sitter på valfri plats.
 6. Efter intervjun kommer en slutlig bedömning att sammanställas. Efter godkännande får du ett A-certifikat.

Bedömning av kompetens IPMA har utarbetat modellen ICB (Individual Competence Baseline) som i vår svenska översättning heter IKM (Individuell kompetensmodell), för att beskriva de kompetenser som en projekt-, program och portföljledare behöver ha för att framgångsrikt leda projekt, program och portföljer. IKM innehåller tre kompetensområden: Perspective, People och Practice. Varje kompetensområde har ett antal kompetenselement som i sin tur består av ett antal kompetensindikatorer som detaljerar och ger exempel på tillämpningen av kompetenselementen.

Kompetensen värderas enligt en skala från 0-6, där siffran 6 anger den högsta kompetensen.

Assessorer ansvarar för att bedöma din kompetens genom hela processen. De är certifierad på minst samma nivå som kandidaten och utbildade för att bedöma projektledarkompetens. Certifieringen följer internationell standard ISO/IEC 17024 ”Bedömning av överensstämmelse – Allmänna krav på organ som certifierar personer”. Standarden anger krav på certifieringsorgan, engagerad personal samt certifieringsprocesser.

Referenser används för att konkretisera kandidatens erfarenhet För ansökningar till certifikatnivåerna C, B och A måste du illustrera din erfarenhet genom referenser till relevanta uppdrag.  Referenskomplexitet bedöms individuellt. Du använder referenser för att bevisa att du uppfyller kriterierna för certifikatet i fråga.

Företagsinterna omgångar – om ni är fem eller fler som vill certifiera er på samma nivå kan vi öppna en företagsintern omgång. Hör av er till oss för att diskutera möjligheterna: certifiering@projektforum.se

Live-webinarier om IPMA certifiering.  Vi håller korta informationsseminarier digitalt där vi berättar mer om processen, krav, priser med mera.  Det finns tid och möjlighet att ställa frågor. Läs mer under våra event >

Certifieringsprocessen för alla nivåer och domäner börjar alltid med att du anmäler dig här nedan.

 • Nivå D: 11.900:- (10.400:- för medlemmar)
 • Nivå C: 33.900:- (32.000:- för medlemmar)
 • Nivå B: 38.900:- (37.000:- för medlemmar)
 • Nivå A: 42.900:- (41.000:- för medlemmar)

Alla priser är exklusive moms. Medlemspriserna tillämpas på de medlemmarna som har betalat sin medlemsavgift innan de ansöker om certifiering. Hitta en omgång och anmäl dig här nedan. Om du har frågor eller funderingar om IPMA Certifiering kan du gärna maila oss på certifiering@projektforum.se. Priser och villkor>

Vi arrangerar korta Live webbinarier med information om IPMA certifieringen med jämna mellanrum. Läs mer under våra event >

Kommande certifieringsomgångar

Certifikaten för IPMA nivå A, B, C och D är giltiga i 5 år.  Du recertifierar dig på samma nivå som ditt ursprungscertifikat. Det är den certifierades ansvar att bevaka giltighetstiden. Du måste påbörja din recertifiering inom 6 månader efter att ditt certifikat går ut.

För att bli recertifierad krävs att du:

 • Arbetat som projektledare under minst halva tiden sedan certifiering eller sedan senaste recertifiering (gäller ej D-nivå). Arbetat som projektledare under minst halva tiden innebär minst 28 manmånader under 5 år, det vill säga 50 % av 55 manmånader (5 år är 55 manmånader). För IPMA nivå B ska minst 17 manmånader av dessa vara som projektledare för komplexa projekt.
 • Utvecklat din kompetens 35 timmar per år.
 • Inte har erhållit några befogade klagomål på sin projektledarkompetens eller sitt professionella uppträdande

Riktlinjer för kompetensutveckling

Du ska ha minst 35 timmar kompetensutveckling/år under 5 år som exempelvis:

 • Deltagare i projektledarutbildning
 • Deltagare i organiserat erfarenhetsutbyte mellan projektledare, t ex på konferenser och workshops
 • Läst relevant litteratur
 • Deltagit i webinarier (Ted-talks, You-tube etc)
 • Lärare för projektledarutbildning
 • Assessor för bedömning av projektledare

Om du har frågor eller funderingar om IPMA Recertifiering håller vi korta Live Webbinarier, se under våra Event >

Eller kontakta oss på certifiering@projektforum.se

Back To Top