Skip to content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

Dessa moment ingår i IPMAs certifieringar

Bedömning av kompetens

IPMA har utarbetat modellen ICB (Individual Competence Baseline) som i vår svenska översättning heter IKM (Individuell kompetensmodell), för att beskriva de kompetenser som en projekt-, program och portföljledare behöver ha för att framgångsrikt leda projekt, program och portföljer. IKM innehåller tre kompetensområden: Perspective, People och Practice. Varje kompetensområde har ett antal kompetenselement som i sin tur består av ett antal kompetensindikatorer som detaljerar och ger exempel på tillämpningen av kompetenselementen.

Kompetensen värderas  enligt en skala från 0-6, där siffran 6 anger den högsta kompetensen.

Assessorer ansvarar för att bedöma din kompetens genom hela processen. De är certifierad på minst samma nivå som kandidaten och utbildade för att bedöma projektledarkompetens. Certifieringen följer internationell standard ISO/IEC 17024 ”Bedömning av överensstämmelse – Allmänna krav på organ som certifierar personer”. Standarden anger krav på certifieringsorgan, engagerad personal samt certifieringsprocesser.

Reflektera

En viktig beståndsdel i IPMAs certifiering är lärande genom reflektion. Detta avspeglas i flera av momenten.  Typiska frågor för reflektion är: Vad var utmaningen? Vilket initiativ tog jag? Vad blev resultatet? Vad lärde jag mig? I certifieringsprocessen gör du detta i självutvärderingen av din kompetens, i rapportskrivning (A+ B-nivå) samt i Workshop och Intervju (A,B och C-nivå)

Förberedelse för Provet
En certifiering mäter din kompetens här och nu och provet är baserat på de kompetenselement som finns i boken IKM (Indivduell kompetensmodell för projekt-, program- och portföljledning. Boken IKM beskriver vad inte hur. Vi rekommenderar att du fräschar upp dina teoretiska kunskaper om projektledning genom att läsa en eller flera böcker om grundläggande projektledning.

 

Ett åtagande

Att genomföra en IPMA-certifiering är en process som kräver engagemang. IPMA eftersträvar en hög och jämn kvalitet. Att genomgå processen är ingen garanti för att bli certifierad. Ca 70-75 % av kandidaterna blir godkända. Läs mer om nivåer i Certifiering ovan.

IPMA – en karriärväg

Vid sidan av att ge ett kvitto på kompetens, syftar  IPMAs certifiering till att stödja kompetensutveckling och karrärvägar inom projektområdet och är internationellt erkänt. De projektledare som certifieras i Sverige får certifikat både på svenska och på engelska. Certifikaten är giltiga i fem år, därefter måste de förnyas genom recertifiering. Kraven för att certifiera sig är giltiga för alla branscher och för alla typer av projekt.

Komplexitet i projekt

Ett projekts komplexitet utvärderas med hjälp av tio parametrar grupperade under tre rubriker. Var och en av parametrarna bedöms och ges ett värde (heltal) från 1 (inte komplex) till 4 (mycket komplex). Komplexiteten ska bedömas utifrån ditt perspektiv som projektledare. Endast förhållanden som hanterats av projekt­ledningen är relevanta. Ett projekts komplexitet beräknas sedan som summan av de tio parametrarnas värden.
Komplexitetsmall (Excel)

Komplexiteten för projekten skall uppfylla följande kriterier per nivå

Nivå A >= 32 (mycket komplext)

Nivå B >= 25 (komplext)

Nivå C >= 16 (måttligt komplext)

Nivå D  Inget krav

Back To Top