Skip to content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

– Jag älskar projekt

Assessorn har en viktig roll i certifiering enligt IPMA-modellen. Projektvärden har träffat en av IPMAs assessorer, Magnus Rådö, 36 år, som till vardags arbetar på Swedbank som Head of Project Management Office inom Group Business Intelligence.

På banken arbetar Magnus Rådös avdelning med IT-stöd för olika delar i banken, som Finance, Risk och Treasury etc. Just nu är mycket av fokus på ett stort femårigt program där fem projekt ingår. Tusentals personer blir direkt eller indirekt involverade.

– Vi har en väldigt projektdriven organisation, berättar han. Vår avdelning står för en fjärdedel av bankens totala förändringsbehov. I min roll som chef för projektkontoret är jag djupt engagerad i allt som projekt handlar om. Det är prioriteringar, resursfördelning, tidplaner och synergieffekter.

Magnus har varit assessor i drygt ett år. Han certifierade sig på C-nivå år 2009 enligt IPMA. Han blev erbjuden att bli assessor förra året och har hunnit genomföra ett antal certifieringar sedan dess.
– Jag älskar projekt och projektformen, säger Magnus. Sedan 2001 när jag började jobba har jag bara arbetat i eller med projekt. Det är som ett intresse. Man utvecklar sig själv och sitt arbete. Alla delar blir viktiga och intressanta;  ledarskap, metodik, olika projektmodeller. Det är en förmån att vara med och certifiera andra.  Det är helt enkelt berikande för en själv.

Ingen lätt resa
Att certifiera sig börjar med ett introduktionsseminarium där en assessor går igenom certifieringsprocessen. Det har visat sig viktigt för att man ska förstå att det inte är någon helt lätt resa man beger sig ut på. Efter seminariet får kandidaterna klara sig på egen hand. De ska då göra en självutvärdering inom ett stort antal områden som har med deras yrkesroll att göra. Allt enligt de tre områdena erfarenhet, metodkunskap och beteende.

Erfarenhet går ganska lätt att verifiera genom att den som ska certifieras beskriver de projekt han eller hon varit med i, när de genomfördes, under hur lång tid och vilket omfång och kompabilitet de hade.

Metodkunskap går också att mäta relativt enkelt, genom att den som ska certifieras får gradera sig själv och visa på de teoretiska färdigheter han eller hon har och de kunskaper man erhållit genom praktiskt utövande. Självutvärderingen gör de tillsammans med en diskussionspartner.

Beteende, eller ledarskapsbeteende, handlar om förmågan att utveckla förtroende, hantera relationer och främja dynamik. Det kan vara hur man visar engagemang, självbehärskning, pålitlighet, öppenhet, eller hur men kommunicerar, involverar deltagarna, stimulerar gruppsamverkan, med mera.

Assessorn har flera roller, en roll är att bedöma dessa underlag och se om de uppfyller kraven, enligt de riktlinjer som finns.

Workshop
Nästa moment blir att skriva ett prov. Assessorerna går igenom underlaget och provet. Det kan behövas kompletteringar, om något saknas eller någon del inte uppfyller kraven. Assessorerna intervjuar även referenspersoner och får på så sätt muntliga omdömen.

För kandidater på nivå A-C blir det därefter det dags för en heldags workshop. En grupp av dem som ska certifieras träffas tillsammans med två assessorer. Gruppen får olika uppgifter att lösa i syfte att kunna visa att man kan hantera ett projekt. Uppgiften är uppbyggd kring ett fiktivt case, där de får en uppgift som de ska lösa och redovisa hur de tänker går till väga. Kandidaterna får nu möjlighet att visa hur de tillämpar sin kunskaper.

Assessorerna håller sig passiva, studerar och antecknar. I detta moment ser man även på beteendet. Under workshopen finns också ett moment där deltagarna får ge varandra respons på hur de upplever att man fungerar.

Examination
Dagen efter genomförs en timmes intervju, där man går igenom hela resan, allt underlag som finns, hur det gick på provet, redovisningen av caset, ens starka och svaga sidor. Assessorerna berättar vad de sett under dagen och kandidaterna får berätta vad de tycker själva.

Därefter överlägger assessorerna och ger kandidaterna en direkt respons på om de kommer att bli rekommenderade för certifiering eller inte. Själva certifieringen skrivs ut av certifieringsansvarig Per-Olof Sandberg.

Det finns de som inte klarar certifieringen, även om det hör till ovanligheterna. Ibland kan en certifiering falla på att man inte uppfyller grundkraven, med ett visst antal år inom yrket, andra är inte beredda på att lägga ned det jobb som krävs.

Intervjuförfarandet och workshopen skiljer IPMA från den andra certifieringsnormen PMI, där dessa moment saknas.
– Den som ska certifiera sig gör ett jättejobb, säger Magnus Rådö. Det är oerhört intressant att höra hur de berättar om sig själva och sitt sätt att arbeta. Man får ta del av andras erfarenheter och kunskaper och det är som en förmån, bara det.

Varför certifieras?Certifiering innebär för det första ett kvitto på att du kan det som krävs för att arbeta som projektledare. För det andra är själva processen i sig väldigt berikande. Man tvingas att läsa på och gå igenom sådant man kanske inte annars tänker på att man kan.För det tredje blir man naturligtvis mer attraktiv på arbetsmarknaden, både vid framtida rekryteringar och för den arbetsgivare man arbetar för.

För arbetsgivaren är certifieringen en kvalitetsstämpel för sina projektledare och man minskar risken att misslyckas i sina projekt. Det kan också bli en karriärmöjlighet. Företagen kan använda certifieringen som en del i karriärstegen.
– Jag tycker man bör se certifieringen som en utbildningsinsats av nyckelpersoner på företaget. Och kompetensutveckling är ju alltid bra för företaget, säger Magnus. På banken arbetar vi med att ha rätt projektledare på rätt projekt. Certifieringen kan vara en hjälp i detta. För oss är IPMA en del i utvecklingen för våra anställda, en bra väg att gå i projektledaryrket, det ger yrket en kvalitetsstämpel.

– För min egen del är det intressant att ta del av många duktiga människors erfarenheter och kunskaper. Inte minst från de andra assessorerna, avslutar Magnus. Det finns en oerhörd kompetens bland våra assessorer.

Text: Andreas Lindberg

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail

Svenskt Projektforum

Back To Top