Skip to content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

Projektskolan del 11

AGILA PROJEKT

 

Noggrann planering eller snabb anpassning? Vem är du? Fler företag och organisationer arbetar agilt. De agila metoder som idag används är sprungna ur den traditionella vattenfallsmodellen där man planerar noggrant och utvecklar enligt specifikation, de agila metoderna togs fram för systemutveckling för att nå resultat snabbt i en värld som är i rörelse. I vattenfallsmodell följer man de förutbestämda planerna som går igenom en rad beslutspunkter och kontroller. Det agila arbetet är i huvudsak kundorienterat och bygger på stor rörlighet och flexibilitet. En stor skillnad mellan det agila och traditionella arbetssättet är att det agila bygger på kundens krav och behov. Den traditionella vattenfallsmodellen är ägarstyrt vilket innebär att arbetet styrs av ekonomiska riktlinjer. Noggrann planering förknippas med vattenfallsmodell och snabb anpassning kopplas till agila metoder. Oavsett modell eller arbetssätt är projektledarens roll att skapa förutsättningar för projektgruppen eller teamet att lyckas. Som projektledare är det viktigt att ha förmågan att driva och dra mot uppsatta mål. Oavsett modell måste projektledaren se till att progress i arbete görs och att utmaningar tas om hand på vägen.

Det agila arbetssättet härstammar från mjukvaruutveckling och passar bra in på de projekt där det är svårt att förutse exakt hur lösningen ska se ut. En vision om resultat finns och det är den som det agila projektet arbetar för att uppnå. Projektet planeras grovt i början, för att planeras mer detaljerat ju längre fram i processen man kommer, projektet genomför delleveranser för att i så snabb takt som möjligt leverera kundnytta och förbättringar. Uppföljning och kvalitetssäkring görs löpande under det agila projektet för att säkerställa att projektet närmar sig effektmål. För att lyckas i det agila ledarskapet är förmågan att kunna anpassa av yttersta vikt. Denna metod upplevs snabb och stort värde sätts på teamets kunskap. Vattenfallsmodellen är en traditionell metod som härstammar från bygg- och tillverkningsindustrin där man arbetar fram lösning i sekventiella steg med en stor leverans på slutet av projektet. De sekventiella stegen kan vara krav -> analys -> design -> implementation -> test. Denna metod upplevs mer trögflytande och det finns inte lika stor möjlighet till anpassning och kreativitet. Noggrann planering tidigt i projektet eller grovplanering med möjlighet till snabb anpassning? De agila stegen beskriver det arbetssätt som vanligt används och som itereras under ett förbestämt tidsintervall.

Det finns en rad olika agila metoder, se de agila metoderna som ett paraply-begrepp där individer och samspel sätts framför metoder, processer och verktyg. De agila metoderna strävar efter ett användbart resultat framför tung dokumentation och anpassningar som sätter kund i fokus. Stegen som rutan nedan belyser är exempel över agila steg, steg som kan varierar mellan verksamheter. Projektledare i agila projekt Som projektledare för ett agilt projekt är en av de viktigaste uppgifterna att visa det strategiska sammanhanget för teamet och intressenter. Det är viktigt att alla förstår hur det vi just nu genomför i projektet kan kopplas till en större vision och det slutliga målet, inte alltid så lätt då en stor vision kan vara nedbruten i flera mindre delar.

Den agila projektledaren coachar teamet och skapar förutsättningar för teamet, koordinerar och röjer undan otydligheter. Den agila projektledaren förhandlar budget löpande under projektet, budget behöver ändras om krav och förutsättningar ändras. Viktigast av allt – den agila projektledaren anpassar sig och följer omvärldens förändingar. För att lyckas med det agila arbetssättet finns två nyckelfaktorer som värderas högt. Fokus på människan För att lyckas med det agila arbetssättet är att sätta människan i fokus. Teamets kunskap, inställning och sammansättning är viktigt och helt avgörande för att kunna leverera. Kundens synpunkter är i fokus för att kunna nå mål. Under arbetet är feedback av stor vikt där lärande och reflektion är förutsättning för att lyckas. Anpassningsbar organisation Organisation och ledning behöver snabbt kunna anpassa sig till den feedback som löpande ges till projektet. Organisationen behöver kunna hantera förändringar snabbt och smidigt men ändå säkert, dokumentation är viktig även inom agilt arbetssätt.

Sprintplanering i vilken behovet ses över och en plan läggs för den kommande perioden (sprinten). Hur långa sprintarna är kan variera, men vanligt är 1–3 veckor (vissa säger 3–30 dagar). 

  • Incheckning kallas de löpande avstämningar som görs under sprinten. Syftet här är att inom teamet, med intressenter eller andra berörda dela status och säkra/ verifiera framdrift.
  • Sprintjustering sker inom sprint och är tillfälle att uppdatera aktivitetslistan samt förbereder inför kommande sprintplanering. 
  • Demo är ett tillfälle där teamet visar vad som genomförts under sprinten Vid demo visas resultatet av sprinten för övriga i teamet, för intressenter, beställare och för andra beröra. Fokus är funktion och det som presterats. 
  • Tillbakablick avslutar varje sprint. En utvärdering görs för att ta lärdom av de veckor som gått och för att kunna förbättra arbetet.

Utveckling som görs inom agil metod är ett teamarbete där hela laget hjälps åt att bryta ned och ta fram rätt aktiviteter.

 

TEXT JOHANNA LYCKEN

 

 

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail

Svenskt Projektforum

Back To Top