Skip to content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

Röda Korsets projekt Mosippan

I förra numret av Projektvärlden berättade Hanna Wiksén på Röda Korset om vad det är innebär att arbeta som projektledare i en ideell organisation med frivilliga och ofta mycket engagerade projektmedarbetare.

Ett av Hannas projekt, Växthus Mosippan, handlade om att utveckla och genomföra fritidsaktiviteter för barn och ungdomar boende på Mosippan i Malmö. Området Mosippan var från början ett temporärboende för människor som nyligen kommit till Sverige och sedan utökades det så att även bostadslösa barnfamiljer från två stadsdelar i Malmö kom att bo där.

En f d flyktingförläggning i Malmös utkant

Området Mosippan bestod av 47 baracker uppställda på en åker utanför Malmö, utan gatubelysning med ett par kilometers gångväg till närmaste busshållplats och ca 5 km från den stadsdel där de flesta barn gick i skola. Totalt bodde här 40 familjer med 130 barn. Socialtjänsten ansåg att situationen för områdets barn och ungdomar var besvärlig och att behovet av meningsfulla fritidsaktiviteter på kvällstid var stort och bad därför Röda Korset om hjälp. Identifierade problem var, utöver avsaknaden av fritidsaktiviteter för barnen, vandalisering, kriminalitet och missbruk. Vuxenförebilder saknades och skolnärvaron var låg.

Växthusmodellen

Röda Korsets ungdomsförbund har tidigare tagit fram och samlat erfarenheter i den s k Växthusmodellen. Den innebär arrangemang av en barnverksamhet som är öppen för alla och med lokal i närområdet, där verksamheten bedrivs med utgångspunkt i Röda Korsets grundprinciper och FN:s barnkonvention. Förslaget blev att vidareutveckla idéerna i Växthusmodellen och anpassa dem till de speciella förhållandena som rådde på Mosippan. Röda Korset fick uppdraget och även medel från Allmänna Arvsfonden och Ickevåldsfonden för att genomföra projektet.

Projekt under två år

Projekt Växthus Mosippan bedrevs under två år med start 2005 och innebar att man i samarbete med barnen tog fram och arrangerade olika typer av barn- och ungdomsverksamhet. Målgruppen var 80 barn i åldrarna 5-15 år. Indelade i åldersrelaterade grupper skulle de få 2 timmars fritidsaktivitet per vecka.

Syftet med projektet Växthus Mosippan var genomgripande och innebar att • Skapa tillit till vuxenvärlden • Minska kriminalitet • Minska främlingsfientlighet och fördomar • Utveckla barn och ungdomar till trygga och självständiga individer

Projektets uppgift var, förutom att utveckla och ta fram fritidsaktiviteter, även att hitta ett sätt att driva verksamheten vidare efter de två år som projektet skulle pågå. Helt enkelt att finna en part att överlämna projektets resultat till.

Framgångsrikt projekt

Under projektets första år rekryterades och utbildades ca 30 ledare. Tillsammans utvecklade man Växthusmodellen och formade verksamheten. Frivilligledarna byggde sedan upp kontakten med barnen och tog fram förslag till aktiviteter tillsammans med dem. I slutet av det första året kom fritidsaktiviteterna igång och fortsatte sedan under hela det andra året. En utvärdering, som gjordes mot slutet av år 1, visade på stora framgångar för projektet.

Vad hände sen?

Blev det någon som tog över ansvaret? Jodå, Röda Korsets Ungdomsförbund, region Syd driver idag verksamheten vidare.

Läs mer om Röda Korset och dess grundprinciper på www.redcross.se

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail

Svenskt Projektforum

Back To Top